Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

āyūhita, 2 találat.

āyūhita →

pts

busy, eager, active Mil.181.

*Sk. ā + ūhita, pp. of ūh

āyūhati →

pts

…Mil.326 (maggaṃ)

pp āyūhita (q.v.).

ā + y + ūhati with euphonic y, fr. Vedic ūhati, ūh1, a…