Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

abhiniropana, 4 találat.

abhiniropanā →

ncped

applying, fixing (of thought).

abhiniropana →

pts

ā (f.) fixing one’s mind upon, application of the mind Pts.i.16, Pts.i.21, Pts.i.30, Pts.i.69 Pts.i.75, Pts.i.90; Vb.87; Dhs.7, Dhs.21, Dhs.298 (cp. Dhs trsl. ii.19) See also *[abhiro …

abhiropana →

pts

…Pts.ii.145 (˚vimutti), Pts.ii.216 (˚abhisamaya). See also abhiniropana.

fr. abhiropeti

saṅkappa →

pts

thought, intention, purpose, plan DN.iii.215; SN.ii.143 sq.; AN.i.281 AN.ii.36; Dhp.74; Snp.154, Snp.1144; Mnd.616 (= vitakka ñāṇa paññā buddhi); Dhs.21; Dhp-a.ii.78. As equivalent of *[vitakka](/def …