Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

ajjhagā, 20 találat.

ajjhagā →

ncped

ajjhagā1

aor. 3 sg.

ajjhagā2

2 sg.

ajjhagā →

pts

he came to, got to, found, obtained, experienced SN.i.12 (vimānaṃ); Snp.225 (expld. at Kp-a.180 by vindi paṭilabhi), Snp.956 (ratiṃ; expld. at Mnd.457 by adhigacchi); Iti.69 (jā …

ajjhagamaṃ →

ncped

ajjhagamaṃsu →

ncped

ajjhagamiṃ →

ncped

ajjhagamuṃ →

ncped

ajjhagamā →

ncped

ajjhagamā1

aor. 3 sg.

ajjhagamā2

2 sg.

ajjhagaṃ →

ncped

ajjhagaṃsu →

ncped

ajjhāgamuṃ →

ncped

they found.

ajjhāgāre →

ncped

at home, in one’s house.

anajjhagaṃ →

ncped

adhigacchati →

pts

…1st aor. 3 sg. ajjhagā Snp.225 (= vindi paṭilabhi Kp-a.180) Dhp.154; Vv.32#7; 3 pl. ajjhagū Ja.i.256…

ajjhāgāre →

pts

adverb at home, in one’s own house AN.i.132 = Iti.109; AN.ii.70.

adhi + agāre, loc. of agāra

gādha →

pts

…firm footing SN.i.47; ˚ṃ ajjhagā SN.iv.206; ˚ṃ labhate Ja.vi.440 (= patiṭṭhā). Cp. o˚, paṭi˚.

Sk. gāḷha firm Dhtp.167…

nibbāna →

pts

…bhikkhu paññāṇavā ajjhagā amataṃ santiṃ nibbānapadaṃ accutaṃ); Vv-a.219 (= acala); santimaggaṃ eva brūhaya n˚ṃ Sugatena…

pūga →

pts

Pūga1

neuter heap, quantity; either as n. with gen or as adj. = many, a lot Snp.1073 (pūgaṃ vassānaṃ bahūni vassāni Cnd.452); Pv.iv.7#9 (pūgāni vassāni) Vb-a.2 (khandhaṭṭha, piṇḍ˚, pūg˚). …

samadhigacchati →

pts

to attain Thag.4; aor. samajjhagā Iti.83; 3rd pl. samajjhagaṃ SN.i.103.

saṃ + adhigacchati

samajjhagaṃ →

pts

(B ˚-guṃ) aor. from sam-adhi-gā. (See samadhigacchati.)

ñāti →

pts

relation, relative (= mātito pitito ca sambandhā Pv-a.25; = bandhū Pv-a.86; specialized as ˚sālohitā, see below). Pl. ñātayo (Pv.i.4#3; Kp-a.209 Kp-a.214) and ñātī (MN.ii.73; Kp-a.210, Kp-a.213 …