Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

anvagū, 4 találat.

anvagū →

ncped

…gone into, falling…

anvagū →

pts

3rd pl. aor. of anugacchati SN.i.39; Snp.586.

anugacchati →

pts

…Mhvs.10; 3rd pl anvagū Snp.586 (vasaṃ = vasaṃ gata Snp-a.461). Pass anugammati, ppr. anugammamāna…

gacchati →

pts

…(= Sk. ˚uḥ), in ajjhagū, anvagū (q.v.)

Meanings and Use

  1. to go, to be in motion, to move, to go on (opp. to stand still,…