Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

apacāyati, 6 találat.

apacāyati →

ncped

honors; respects.

apacāyati →

pts

to honour respect, pay reverence DN.i.91 (pūjeti +); Ja.iii.82. Pot. apace (for apaceyya, may be taken to apacināti 2; AN.iv.245; Thag-a.72 (here to apacināti 1)
pp apacita

apacināti →

pts

  1. [in meaning of Sk. apacīyate cp. P. upaciyyati Pass. of upacināti] to get rid of, do away with, (cp. apacaya), diminish, make less SN.iii.89 (opp. ācināti); Thag.807; Ja.iv.172 (apacineth’ eva kāmā …

apacita →

pts

honoured, worshipped, esteemed Thag.186; Ja.ii.169; Ja.iv.75; Vv.5#10 (= pūjita Vv-a.39); Vv.35#11 (cp. Vv-a.164); Mil.21.

pp. of apacayati or apacināti

cāvati →

pts

to honour, only in cpd. -apacāyati (q.v.). The Dhtp (237) defines the root cāy by pūjā.

fr. ci

vaddha →

pts

…C.). Usually combined with apacāyati to respect the aged, e.g. Ja.i.219 and in cpd. vaddh-apacāyika respecting the…