Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

bajjha, 14 találat.

bajjha →

pts

see bandhati.

anubajjhati →

pts

at Pv-a.56 is faulty reading for anubandhati (q.v.).

anubandhati →

pts

…Pv-a.56 (substitute for anubajjhanti!), Pv-a.103, Pv-a.155. aor. -bandhi Ja.ii.154, Ja.ii.353 Ja.iii.504; Pv-a.260 (= anvāgacchi). ger….

avyāpajjha →

pts

…+ vyapajjha or bajjha, a confusion between the roots bādh or pad

Avyāpajjha2

(abyābajjha) adj.) free from…

bajjhati →

pts

Pass. of bandhati (q.v.).

bandhati →

pts

…Ja.ii.37; Ja.iv.414.
ger bajjha Ja.iv.441, Ja.iv.498, & bajjhitvā Ja.ii.153; Ja.iv.259; Ja.v.442.

II. Meanings

citta →

pts

…kulesu na sajjati, gayhati, bajjhati SN.ii.198 (cp. Schiller: “Nicht an die Güter hänge dein Herz”). 2. Contact with kāma & rāga;: a…

muñcati →

pts

…Snp.508 (sujjhati, m., bajjhati); SN.iii.132 (cittāni mucciṃsu their hearts were cleansed), Thig.2 (muccassu) Dhp.127 (pāpakammā, quoted…

palibuddhati →

pts

…pari + bādh, med-pass. bajjhati = *bādhyate, seemingly confirmed by variant reading Cnd.74 & Cnd.77 ˚bajjhati for ˚bujjhati) and Kern’s…

paramatā →

pts

…uttamatāya); MN.i.10 (abyābajjha˚); SN.i.82 (nāḷik’ odana-paramatāya on a nāḷi of boiled rice at the most); freq. in phrase…

sambandhati →

pts

…unite Vin.ii.116; pass. sambajjhati is united, attached to Ja.iii.7; ger. sambandhitvā Vin.i.274; Vin.ii.116
pp…

upanibajjhati →

pts

upanibandhati →

pts

…+…

vyāpajjha →

pts

…neg. avyāpajjha (& abyābajjha); (adj.) not hurting, peaceful, friendly; (nt.) kindness of heart Vin.i.183; MN.i.90 (abyābajjhaṃ vedanaṃ…