Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

bandhāpeti, 5 találat.

bandhati →

pts

…Ja.ii.33; Ja.v.39

caus 2 bandhāpeti to cause to be bound (or fettered) Vin.iv.224, Vin.iv.316 (opp. mocāpeti)…

khandha →

pts

…niveseti) or 2 not (with bandhāpeti), esp. in the latter meaning w. ref. to a halting place of a caravan (= khandhāvāra?) 1 Ja.iv.151;…

moceti →

pts

…to be freed, to give freedom, to let loose Vin.iv.316 (opp. bandhāpeti).

Caus. of muñcati

pañca →

pts

…304iii.b2 (rājā bandhāpeti andhu-bandhanena vā rajju˚, sankhalika˚, latā˚, parikkhepa˚), with which cp. Śikṣāsamucc. 165:…

āvaraṇa →

pts

…Ja.v.412 (nadiṃ ˚ena bandhāpeti to obstruct or dam off the river); Snp.66 (pahāya pañc’ āvaraṇāni cetaso, cp Cnd.379), Snp.1005…