Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

bhūkuṭi, 3 találat.

bhūkuṭi →

pts

frown, anger, superciliousness MN.i.125 (variant reading bhakuṭi & bhā˚); Ja.v.296.

a different spelling of bhakuṭi, q.v
■ Cp. Sk. bhṛkuti & bhrukuṭi

bhakuṭi →

pts

…Vism.26 (˚karaṇa); Snp-a.412. Der. bhākuṭika (q.v.). See also bhūkuṭi.

cp. Epic Sk….

subbhū →

pts

adjective having beautiful eyebrows Ja.iv.18 (= subhamukhā C.).

su + bhū, Sk. bhrū, see bhūkuṭi