Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

byādhi, 7 találat.

byādhi →

pts

sickness, disease AN.i.146; Kvu AN.ii.457; Mil.351.

cp. Sk. vyādhi; lit. “upset” fr. vy + ā + dhā

byādheti →

pts

…Pass. byādhiyati Kv.ii.457 (aor. byādhiyiṃsu)
pp byādhita.

Caus. fr. byādhi

byādhita →

pts

afflicted with disease Thag.73; Mil.168.

pp. fr. byādheti

paṭivijjhati →

pts

…Thag.26 = Thag.1161 (˚byādhi); also 3rd pl. paccavidhuṃ AN.iv.228
pp paṭividdha (q.v.). On phrase…

phuṭṭha →

pts

…contact by touch), Vism.49 (byādhinā); Vv-a.6 (in both meanings, scil. pītiyā rogena). On phuṭṭha at DN.i.57 see…

vyādhi →

pts

jāti jarā vyādhi maraṇa, e.g. AN.ii.172; AN.iii.74 sq. Vism.232.

see byādhi

Vyādhi2

(camel) see…

vyādhita →

pts

…trembling Vb-a.479.

pp. of…