Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

byūha, 13 találat.

byūha →

pts

…a heap, collection, in byūhaṃ karoti to put into a (well-arranged) heap Mil.2 (kacavaraṃ). 3. a (blind) alley, cul-de-sac Vin.iv.271…

apabyūhati →

ncped

pushes aside, removes;

anīka →

pts

…Vin.iv.107 (senābyūha +).

Ved. anīka face, front, army to Idg. *ogu̯ (see), cp. Gr. ο ̓́μμα eye, Lat. oculus, see also…

apabbūhati →

pts

Apabbūhati & Apabyūhati

to push off, remove, scrape away AN.iii.187 (apaviyūhitvā, vv.ll. ˚bbūhitvā); Ja.i.265 (paṃsuṃ)
caus…

apabyūhati →

pts

Apabbūhati & Apabyūhati

to push off, remove, scrape away AN.iii.187 (apaviyūhitvā, vv.ll. ˚bbūhitvā); Ja.i.265 (paṃsuṃ)
caus…

apapibati →

pts

to drink from something Ja.ii.126 (aor. apāpāsi). Apabbuhati & Apabyuhati;

apa + pibati

byūhati →

pts

to stand in array (like a troop) Vv-a.104 (byūhanto, variant reading brahmanto).

Denom. fr. byūha

catur →

pts

…Thag.1143; Snp-a.46; -byūha (catur + vyūha) arranged in 4 arrays (of hāra) Ne.3, Ne.105; -bhāga

loka →

pts

…birth of a Buddha). -byūha “world-array, pl. byūhā (devā) Name of a class of devas Ja.i.47; Vism.415…

senā →

pts

…AN.iii.78, AN.iii.300

  • -byūha massing of troops, grouping & fitting up an army Vin.iv.107; DN.i.6; Pts.ii.213; DN-a.i.85…

urūḷhava →

pts

…“thāmajava-parakkamehi byūhanto (variant reading brahmanto) mahantaṃ yuddha-kiccaṃ vahituṃ samatthā ti attho”. The BSk. udviddha

vyūha →

pts

…Ja.vi.276. See also byūha.

fr. vi + vah; see byūha

vyūhati →

pts

…is not clear (see byūhati). It looks more like a present tense to viyūḷha in sense “to…