Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

dāpesi, 7 találat.

dāpesi →

ncped

of dāpeti

chedāpesi →

ncped

  1. sg. caused to cut or break.

aṭṭha →

pts

…sanghassa a salākabhattaṃ dāpesi Vv-a.75 = Dhp-a.iii.104. a. piṇḍapātāni adadaṃ Vv.34#8. a. vattha-yugāni (a double pair as…

dāpeti →

pts

…Ja.vi.485; Pv-a.46; aor dāpesi Ja.iv.138; Dhp-a.i.226, Dhp-a.i.393 (sent); Pv-a.5 (id.), Pv-a.31 fut. dāpessati

gabbha →

pts

…(akariṃ); Pv-a.31 (dāpesi); Dhp-a.i.47 (˚bhesajja);

  • -mala the uncleanness of delivery, i.e. all accompanying dirty…

pañca →

pts

…(˚kahāpaṇa-sahassāni dāpesi), and paṇṇarasa (see [as f ī of the 15th or full-moon day Pv.iii.3#1;…

samādapeti →

pts

to cause to take, to incite, rouse Pp.39, Pp.55; Vin.i.250; Vin.iii.73; DN-a.i.293, DN-a.i.300; aor. ˚dapesi DN.ii.42, DN.ii.95 DN.ii.206; Mil.195; Snp.695; ger. ˚dapetvā DN.i.126; Vin.i.18 ger. sam …