Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

dūsin, 5 találat.

dūsin →

ncped

  1. defiling; spoiling; violating.
  2. (m.) the name of mārā.

dūsin →

pts

adjective noun = dūsạka, in magga˚; (cp. pantha-dusaka) a highway robber Snp.84 sq

Sk. dūṣin

duhana →

pts

…Dhs-a.220
■ Cp maggadūsin.

Sk. *druhana, to druh, druhyati to hurt, cp. Oir. droch; Ohg. triogan to deceive, traum dream; also Sk….

magga →

pts

…3) Dhp-a.iv.109.

  • -dūsin highway robber Snp.84.
  • -desaka one who points out the way, a guide…

yava →

pts

…Vin.iv.266; Vv-a.294 -dūsin spoiling the corn AN.iv.169. -majjhaka lying in the midst of a…