Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

dhīra, 38 találat.

dhīra →

bodhirasa

stable, constant, reliable, firm

DHP 329 nāgavaggo

no ce labhetha nipakaṃ sahāyaṃ, saddhiṃcaraṃ sādhu-vihāri-dhīraṃ, rājā'va raṭṭhaṃ vijitaṃ pahāya, eko care mātaṅg'araññ'eva nāgo.

dhīra →

bodhirasa

wise, intelligent

SN 3.17 attabyābādhasuttaṃ

diṭṭhe dhamme ca yo attho, yo cattho samparāyiko, atthābhisamayā dhīro, paṇḍito'ti pavuccatī'ti.

SNP 54 sāriputtasuttaṃ aṭṭhakavaggo 16

pañcannaṃ dhīro bhayānaṃ na bhāye, bhikkhu sato sapariyantacārī, ḍaṃsādhipātānaṃ sarīsapānaṃ, manussaphassānaṃ catuppadānaṃ.

dhīra →

bodhirasa

wise man, sage

DHP 28 appamādavaggo

pamādaṃ appamādena, yadā nudati paṇḍito, paññāpāsādam'āruyha, asoko sokiniṃ pajaṃ, pabbataṭṭho'va bhūmaṭṭhe, dhīro bāle avekkhati.

SNP 40 guhaṭṭhakasuttaṃ aṭṭhakavaggo 2

ubhosu antesu vineyya chandaṃ, phassaṃ pariññāya anānugiddho, yad'attagarahī tad'akubbamāno, na lippatī diṭṭhasutesu dhīro.

dhīrā →

dppn

Dhīrā1

A bhikkhunī whose Therīgāthā verse speaks of the wise one who attains Nibbana. Thig.6

Dhīrā2Vīrā

A bhikkhunī whose Therīgāthā verse speaks of how the heroic one overcom …

dhīra →

ncped

intelligent, wise; steadfast, firm, resolute.

dhīra →

pts

…in meaning 1 Sk. dhīra “firm” fr. dhārayati (see dharati & dhiti); 2 Vedic. dhīra “wise” fr. dīdheti…

badhira →

bodhirasa

deaf person

MN 152 indriyabhāvanāsuttaṃ

andho hi, uttara, cakkhunā rūpaṃ na passati, badhiro sotena saddaṃ na suṇātī'ti

bhaggā →

dppn

The name of a tribe and a country, the capital of which was Suṃsumāragiri. The Bhagga country lay between Vesāli and Sāvatthī.

The Buddha went there several times in the course of his wanderings AN.i …

bodhi →

dppn

He lived at Suṃsumāragiri in the Bhagga country and built a palace called Kokanada. When the palace was completed, the Buddha was staying at Bhesakalāvana near by, and Bodhi sent a message by Sañjikāp …

kokanada →

dppn

The palace of Bodhirājakumāra, to which he invited the Buddha and the monks to a meal when the Buddha was staying at Bhesakalāvana; the palace was just completed. Vin.ii.127 Vin.iv.199 MN.ii.91

Bhesa …

sañjikāputta →

dppn

A young brahmin, friend of Bodhirājakumāra. He was sent to invite the Buddha to Bodhi’s palace, Kokanada. Vin.ii.127f. MN.ii.91

susumāragiri →

dppn

SusumāragiriSuṃsumāragiri

A city in the Bhagga country, of which it was probably the capital. Near the city was the Bhesakalāvana where the Buddha stayed.

During his visits there he preached the Anu …

aruṇa →

pts

the sun Vin.ii.68 Vin.iv.245; Ja.ii.154; Ja.v.403; Ja.vi.330; Dpvs.i.56; DN-a.i.30. a. uggacchati the sun rises Ja.i.108; Vv-a.75, & see compounds.

  • -ugga sunrise Vin.iv.272; SN …

badhira →

pts

adjective deaf Vin.i.91, Vin.i.322; Thag.501 = Mil.367; Ja.i.76 (jāti˚); Ja.v.387; Ja.vi.7; Dhp-a.i.312. See also mūga.

  • -dhātuka deaf by nature Ja.ii.63; Ja …

chidda →

pts

  1. (adj.) having rents or fissures, perforated SN.iv.316; Ja.i.419; (fig.) faulty, defective, Vin.i.290.
  2. (nt.) a cutting, slit, hole aperture, SN.i.43; Ja.i.170 (eka˚), Ja.i.172, Ja.i.419, Ja.i.503 …

dhi →

pts

…paññā“ (exegesis of dhīra) at Mnd.44 = Ja.ii.140 = Ja.iii.38.

Sk. dhīḥ to didheti, cp. Av. dī to see, Goth. (filu-) deisei cunning….

dhikkita →

pts

…Com.); also in Com expl. of dhīra (= dhikkita-pāpa detesting evil) at Mnd.44 = Ja.ii.140 = Ja.iii.38 (cp. dhi2).

Sk. dhikkṛta, of…

dhiti →

pts

…& Sk. dhīti) in expl. of dhīra as “dhitisampanna” Mnd.44≈(see dhi2); Pv-a.131.

Sk. dhṛti to dhṛ; see…

dhātuka →

pts

adjective (only-˚) having the nature, by nature, affected with, -like (cp. ˚dhamma B 2a); often simply first part of cpd. (cp. E. friend-like = friendly = friend Ja.i.438 (kiliṭṭha˚ mise …

iddhi →

pts

…AN.v.175; Mnd.14, Mnd.45 (˚dhīra), Mnd.340 (˚pucchā); Nd i.s. v.; Pts.i.17, Pts.i.21, Pts.i.84; Pts.ii.56, Pts.ii.85 sq., Pts.ii.120…

indriya →

pts

…Pts.ii.223; Mnd.45 (˚dhīra), Mnd.171 (˚kusala), Mnd.341 (pucchā); Dhs.58, Dhs.121, Dhs.528, Dhs.556 (dukkh˚), Dhs.560, Dhs.644 Dhs.736…

jhāna →

pts

…id. (+ dhīra) Snp.709; Dhp.181 (cp. Dhp-a.iii.226);

  • -rata fond of meditation SN.i.53, SN.i.122;…

jhāyati →

pts

…dhyāyati, dhī; with dhīra, dhīḥ from didheti shine, perceive; cp. Goth. filu-deisei cunning, & in meaning cinteti →…

khīra →

pts

-sāmin master of the milk (+ dhīrasāmin) Bdhd 62.

Sk. kṣīra

magga →

pts

…living Snp.763.

manta →

pts

…doctrine SN.i.57 (mantā dhīra “firm in doctrine” K.S. thus taking mantā as instr.; it may better be taken as…

mantar →

pts

…the word with? SN.i.57 (+ dhīra; translation “firm in doctrine”); Snp.159 (“in truth,” opp. to musā; Snp-a.204 explains m. =…

mūga →

pts

adjective dumb Vin.i.91 (andha, m., badhira); Snp.713; Dhp-a.ii.102 (andha, m., badhira); Snp-a.51 (in simile); Sdhp.12 Freq. combined with eḷa, deaf (q.v.).

Vedic mūka; see etym. …

nibbuta →

pts

adjective (lit.) extinguished (of fire), cooled, quenched (fig. desireless (often with nicchāta & sītibhūta), appeased pleased, happy

  1. (lit.) aggi anāhāro n. MN.i.487; Snp.19 (ginī n. = magga-sali …

nibbāna →

pts

… 4. The Path: dhīra. lokapariyāyaṃ aññāya nibbutā dhīrā tiṇṇā etc. SN.i.24; nibbanti dhīrā……

nibbāti →

pts

instrumental to cool off (lit. & fig.), to get cold to become passionless Snp.235 (nibbanti dhīrā yathâyaṃ padīpo = vijjhāyanti; yathâyaṃ padīpo nibbuto evaṃ nibbanti Kp-a.194, Kp-a.195), Snp.915 (k …

niyyāti →

pts

to go out, get out (esp. of saṃsāra); SN.v.6 (niyyanti dhīrā lokamhā); Snp-a.212 aor. niyyāsi DN.i.49, DN.i.108; Ja.i.263; Snp.417; 3rd pl. niyyiṃsu AN.v.195; fut. niyyassati

padīpa →

pts

  1. a light Dhp.146; Vv.46#2 (jalati blazes); Tikp.14; Mil.40; Vv-a.51 (padīpaṃ ujjāletvā lighting a lamp, making a light); Pv-a.38 Sdhp.250.
  2. a lamp Snp.235 (nibbanti dhīrā yath âyaṃ p.); Dhp-a.i …

paṭipadā →

pts

means of reaching a goal or destination, path, way, means, method, mode of progress (cp. Dhs. translation 53, 82, 92, 143), course, practice (cp. BSk. pratipad in meaning of pratipatti “line of cond …

rohita →

pts

adjective red, as attribute of fishes at Ja.v.405 (i.e. a special kind of fish), and of deer at Ja.v.406 in same passage (i.e. a special kind of deer). Otherwise only in standing term rohita-maccha

rudhira →

pts

blood Dhp-a.i.140; Pv-a.34 (for lohita; variant reading ruhira). See the more freq words rohita & lohita; a form ruhira (q.v.) occurs e.g. at Pv.i.9#1

late Vedic rudhira. Etym. connected with Lat …

ruhira →

pts

blood MN.iii.122; Thag.568; Vin.ii.193; Mil.125, Mil.220; Sdhp.38.

  • -akkhita (ruhir’ akkhita) “besmeared with blood Ja.iv.331, is to be read as ruhir’ ukkhita of ukṣ).

fr. rudhira

vīra →

pts

…Snp.44 Snp.165 (not dhīra), Snp.642, Snp.1096, Snp.1102; Thag.736 (nara˚ hero) Cnd.609; Dhp-a.iv.225
mahā˚; a hero SN.i.110,…