Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

dhūmāyanā, 5 találat.

dhūmāyanā →

ncped

smoking, smoldering; pondering.

dhūmāyanā →

pts

smoking, smouldering MN.i.143; Ne.24 (as variant reading to dhūpāyanā).

bhiyyoso →

pts

adverb still more, more and more, only in cpd. -mattāya [cp. BSk. bhūyasyā mātrāya Mvu.ii.345; Divy.263 & passim exceedingly, abundantly AN.i.124 = Pp.30 (explained at Pp-a 212 by “bhiyyoso-mattā …

ratti →

pts

…anārocanā).

  • -dhūmāyanā smouldering at night Vism.107 (variant reading dhūp˚) combined with…

uddhumāyana →

pts

puffing, blowing or swelling up Ja.iv.37.

fr. uddhumāyati