Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

dhūpita, 11 találat.

dhūpita →

pts

fumigated, flavoured Vv.43#5 (tela˚ flavoured with oil). Cp. pa˚.

pp. of dhūpāyati

dhūpayati →

pts

…(aor. dhūpāyi) Dhp-a.iii.38 (ppr. dhūpayamāna)
pp dhūpita.

Sk. dhūpayati; caus. fr. dhūpa

dhūpāyati →

pts

…(aor. dhūpāyi) Dhp-a.iii.38 (ppr. dhūpayamāna)
pp dhūpita.

Sk. dhūpayati; caus. fr. dhūpa

padhūpita →

pts

…reading SS. for T. pavūsita; meaning scented, filled with scent).

pa + dhūpita, latter only in meaning “incensed,” cp. dhūpa etc.

padhūpāti →

pts

…padhūmāsi T., variant reading SS padhūpāyi & padhūmāyi)
pp padhūpita (q.v.).

pa + dhūpāyati

pavāsita →

pts

…T.) scented, permeated with scent Vv-a.237 (variant reading padhūpita preferable).

pp. of pavāseti

pavūsita →

pts

at Vv-a.237 is misreading either for pavāsita or (more likely) for padhūpita (as variant reading SS.), in meaning “blown” i.e. scented, filled with scent.

tela →

pts

…oil tank Dhp-a.i.220;

  • -dhūpita spiced or flavoured with oil (of a cake) Vv.43#5;
  • -nāḷi a reed…

vidhūpeti →

pts

…SN.i.14; SN.iii.90 = AN.v.325; SN.iv.210; Pts.ii.167

pp vidhūpita.

vi + dhūpayati

vidhūpita →

pts

scattered, destroyed Snp.472 (= daḍḍha Snp-a.409); Ud.71 (so read for vidūpita).

pp. of vidhūpeti

vidūpita →

pts

at Ud.71 (vitakkā vidūpitā) is to be read as vidhūpita.