Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

dhaja, 39 találat.

dhaja →

ncped

standard, a flag, a banner; a badge, a mark, emblem or characteristic sign.

dhaja →

pts

…Thag.164 = Ja.ii.334 (: dhajasampanna Com.);

  • -āhaṭa won under or by the colours, taken as booty, captured…

paccantajanapadā →

dppn

…and in the north, Usīraddhaja mountain. Vin.i.197

The Vinaya rules were relaxed in the case of those who lived in the…

usīraddhaja →

dppn

A mountain range forming the northern boundary of Majjhimadesa. Vin.i.197

???3hill

arahaddhaja →

ncped

the emblem of the arahat (the yellow robe)

dhajabaddha →

ncped

dhajabandha →

ncped

marked; notorious (?)

dhajāhaṭa →

ncped

(a wife) taken as captive during a war.

dhajālu →

ncped

adorned with flags.

gihiddhaja →

ncped

the emblem or characteristic sign of a householder.

gihidhaja →

ncped

the emblem or characteristic sign of a householder.

khandhaja →

ncped

what grows from the stem, a shoot, a sprout

titthiyaddhaja →

ncped

the emblem or characteristic sign of one belonging to another sect,

titthiyadhaja →

ncped

the emblem or characteristic sign of one belonging to another sect,

arahant →

pts

arahat˚; in (arahad-) dhaja the flag or banner of an A.: Ja.i.65.

  1. See further details & passages under anāgāmin…

ariya →

pts

…MN.i.139 (pannaddhaja), MN.ii.103 (ariyāya jātiyā jāto, become of the Aryan lineage) SN.ii.273 (tuṇhībhāva); SN.iv.250…

dhamma →

pts

…of the Dh. Snp.92;

  • -dhaja the banner of the Dh. AN.i.109 AN.iii.149; Cnd.503; Mil.21;
  • -dhara (adj.)…

gandha →

pts

smell, viz.

  1. odour, smell, scent in gen Ja.iii.189; Dhp.54–Dhp.56 = Mil.333; Dhs.605 under ghānâyatanāni); āma˚ smell of raw flesh AN.i.280; DN.ii.242; Snp.241 sq; maccha˚ the scent of fish Ja.iii. …

jāta →

pts

  1. As adj. n.un
    1. born, grown, arisen, produced (= nibbatta pātubhūta Cnd.256) Snp.576 (jātānaṃ maccānaṃ niccaṃ maraṇato bhayaṃ); jātena maccena kattabbaṃ kusalaṃ bahuṃ Dhp.53 = Mil.333; yakkhinī …

kadalī →

pts

…the appearance of banners (-dhaja) Ja.v.195; Ja.vi.412. In compounds kadali˚.

  • -khandha the trunk of the plantain tree,…

kara →

pts

  1. (adj.) (-˚) producing, causing, forming, making, doing, e.g. anta˚ putting an end to; pabhaṃ causing splendour; pāpa˚ doing evil; divā˚ & divasa the day-maker, i.e. the sun; kaṇhabhāva˚ causing a …

khandha →

pts

…Pv-a.56 nigrodhassa khandhaja (see compounds) SN.i.207 = Snp.272 mūlaṃ atikkamma kh˚ ṃ sāraṃ pariyesitabbaṃ “one must go beyond…

kāya →

pts

…(Dhp.369), ratha (SN.iv.292) dhaja, vammīka (MN.i.144), kuṭikā (Thag.1); and at Kp-a.38 the foll. def.: kāye ti sarīre, sarīraṃ hi…

kūṭa →

pts

…Pv-a.282 (˚dhaja with a flag on the summit); Dhp-a.iv.186. In compounds: -˚ matta as big as an upper chamber Ja.i.273;…

maṭaja →

pts

certain weapon MN.i.281 (˚ṃ nāma āvudhajātaṃ; Neumann trsls “Mordwaffe”).

doubtful

mālin →

pts

…Mhvs.18, Mhvs.30 (vividhadhaja˚ mahābodhi). 2. (perhaps to māla) bearing a stain of, muddy, in pheṇa˚; with a surface (or is it garland)…

nisita →

pts

adjective sharp MN.i.281 (āvudhajāta pīta˚?); Ja.iv.118 (su˚); Vv-a.233; Pv-a.155, Pv-a.192, Pv-a.213.

Sk. niśita, ni + pp. of śā to whet

odātaka →

pts

adjective white, clean, dressed in white SN.ii.284 (variant reading SS odāta); Thag.965 (dhaja).

fr. odāta

paggaṇhāti →

pts

…to cause to hold up or out, to cause to uphold or support Mil.21 (dhamma-dhajaṃ); Ja.v.248; Pv-a.74 (turiyāni).

pa + gaṇhāti

panna →

pts

…reference is made to mānadhaja (˚papātanaṃ which is opposed to dhamma-dhaja (-ussapana); thus we should explain as “one who has put down…

paritta →

pts

…at Vism.414 (Khandha˚ Dhajagga˚: SN.i.218 sq.; Āṭānāṭiya˚: DN.iii.195 sq. Mora˚: Ja.ii.33). Cf. Dialogues iii.185.

*…

patākā →

pts

flag, banner (cp. dhaja) Ja.i.52; Vv-a.31, Vv-a.173.

cp. later Sk. patākā

pīta →

pts

…as pīta, viz. vattha, dhaja, alankāra, candana, uppala pāsāda, āsana, bhojana, chatta, ratha, assa, bījanī the C. expln of…

soṇṇa →

pts

…ornaments Ja.ii.48.

titthiya →

pts

…(˚samādāna), Vin.i.306 (˚dhaja), Vin.i.320; SN.i.65; SN.iv.37, SN.iv.394; DN.iii.44, DN.iii.46; Snp.381, Snp.891; Cnd.38; Pts.i.160; Pp.49;…

uddhaja →

pts

adjective upright, honest MN.i.386 (variant reading for pannadhaja).

uddhaṃ + ja

ussita →

pts

…SN.v.228; Thag.424 (pannaddhaja); Ja.v.386; Vv.84#15; Vv-a.339. Cp. sam˚.

Sk. ucchrita, pp. of ud + sri, see…

ussāpana →

pts

lifting up, raising, erecting, unfolding (of a flag or banner) AN.iv.41; Cnd.503 (dhamma-dhajassa).

fr. ussāpeti

ussāpita →

pts

lifted, raised, unfurled Mil.328 (dhamma-dhaja); Ja.ii.219.

pp. of ussāpeti, cp. ussādita