Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

dhaja, 44 találat.

dhaja →

bodhirasa

flag, banner, symbol, emblem

AN 4.48 visākhasuttaṃ

bhāsaye jotaye dhammaṃ, paggaṇhe isinaṃ dhajaṃ, subhāsita-dhajā isayo, dhammo hi isinaṃ dhajo'ti.

MN 22 alagaddūpamasuttaṃ

ayaṃ vuccati, bhikkhave, bhikkhu ukkhittapaligho iti'pi, saṃkiṇṇaparikkho iti'pi, abbūḷh'esiko iti'pi, niraggaḷo iti'pi, ariyo panna-ddhajo pannabhāro visaṃyutto iti'pi.

dhaja →

ncped

standard, a flag, a banner; a badge, a mark, emblem or characteristic sign.

dhaja →

pts

…Thag.164 = Ja.ii.334 (: dhajasampanna Com.);

  • -āhaṭa won under or by the colours, taken as booty, captured…

gandhajāta →

bodhirasa

kind of perfume, variety of fragrance

DHP 55 pupphavaggo

candanaṃ tagaraṃ vā'pi, uppalaṃ atha vassikī, etesaṃ gandhajātānaṃ, sīlagandho anuttaro.

muddhaja →

bodhirasa

cerebral, retroflex, lingual lit. produced at the top (of the palate)

bālāvatāra sandhi kaṇḍa

a kavagga hā kaṇṭhajā, i cavagga yā tālujā, u pavaggā oṭṭhajā, ṭavagga ra ḷā muddhajā, tavagga la sā dantajā, e kaṇṭhatālujo, o kaṇṭhoṭṭhajo, vo dantoṭṭhajo.

pannaddhaja →

bodhirasa

who has lowered the flag, who has pulled down the banner

MN 22 alagaddūpamasuttaṃ

ayaṃ vuccati, bhikkhave, bhikkhu ukkhittapaligho iti'pi, saṃkiṇṇaparikkho iti'pi, abbūḷh'esiko iti'pi, niraggaḷo iti'pi, ariyo pannaddhajo pannabhāro visaṃyutto iti'pi.

āvudhajāta →

bodhirasa

kind of weapon

MN 40 cūḷāssapurasuttaṃ

seyyathā'pi, bhikkhave, matajaṃ nāma āvudhajātaṃ ubhatodhāraṃ pītanisitaṃ. tad'assa saṅghāṭiyā sampārutaṃ sampaliveṭhitaṃ. tath'ūpam'āhaṃ, bhikkhave, imassa bhikkhuno pabbajjaṃ vadāmi.

paccantajanapadā →

dppn

…and in the north, Usīraddhaja mountain. Vin.i.197

The Vinaya rules were relaxed in the case of those who lived in the…

usīraddhaja →

dppn

A mountain range forming the northern boundary of Majjhimadesa. Vin.i.197

???3hill

arahaddhaja →

ncped

the emblem of the arahat (the yellow robe)

dhajabaddha →

ncped

dhajabandha →

ncped

marked; notorious (?)

dhajāhaṭa →

ncped

(a wife) taken as captive during a war.

dhajālu →

ncped

adorned with flags.

gihiddhaja →

ncped

the emblem or characteristic sign of a householder.

gihidhaja →

ncped

the emblem or characteristic sign of a householder.

khandhaja →

ncped

what grows from the stem, a shoot, a sprout

titthiyaddhaja →

ncped

the emblem or characteristic sign of one belonging to another sect,

titthiyadhaja →

ncped

the emblem or characteristic sign of one belonging to another sect,

arahant →

pts

arahat˚; in (arahad-) dhaja the flag or banner of an A.: Ja.i.65.

  1. See further details & passages under anāgāmin…

ariya →

pts

…MN.i.139 (pannaddhaja), MN.ii.103 (ariyāya jātiyā jāto, become of the Aryan lineage) SN.ii.273 (tuṇhībhāva); SN.iv.250…

dhamma →

pts

…of the Dh. Snp.92;

  • -dhaja the banner of the Dh. AN.i.109 AN.iii.149; Cnd.503; Mil.21;
  • -dhara (adj.)…

gandha →

pts

smell, viz.

  1. odour, smell, scent in gen Ja.iii.189; Dhp.54–Dhp.56 = Mil.333; Dhs.605 under ghānâyatanāni); āma˚ smell of raw flesh AN.i.280; DN.ii.242; Snp.241 sq; maccha˚ the scent of fish Ja.iii. …

jāta →

pts

  1. As adj. n.un
    1. born, grown, arisen, produced (= nibbatta pātubhūta Cnd.256) Snp.576 (jātānaṃ maccānaṃ niccaṃ maraṇato bhayaṃ); jātena maccena kattabbaṃ kusalaṃ bahuṃ Dhp.53 = Mil.333; yakkhinī …

kadalī →

pts

…the appearance of banners (-dhaja) Ja.v.195; Ja.vi.412. In compounds kadali˚.

  • -khandha the trunk of the plantain tree,…

kara →

pts

  1. (adj.) (-˚) producing, causing, forming, making, doing, e.g. anta˚ putting an end to; pabhaṃ causing splendour; pāpa˚ doing evil; divā˚ & divasa the day-maker, i.e. the sun; kaṇhabhāva˚ causing a …

khandha →

pts

…Pv-a.56 nigrodhassa khandhaja (see compounds) SN.i.207 = Snp.272 mūlaṃ atikkamma kh˚ ṃ sāraṃ pariyesitabbaṃ “one must go beyond…

kāya →

pts

…(Dhp.369), ratha (SN.iv.292) dhaja, vammīka (MN.i.144), kuṭikā (Thag.1); and at Kp-a.38 the foll. def.: kāye ti sarīre, sarīraṃ hi…

kūṭa →

pts

…Pv-a.282 (˚dhaja with a flag on the summit); Dhp-a.iv.186. In compounds: -˚ matta as big as an upper chamber Ja.i.273;…

maṭaja →

pts

certain weapon MN.i.281 (˚ṃ nāma āvudhajātaṃ; Neumann trsls “Mordwaffe”).

doubtful

mālin →

pts

…Mhvs.18, Mhvs.30 (vividhadhaja˚ mahābodhi). 2. (perhaps to māla) bearing a stain of, muddy, in pheṇa˚; with a surface (or is it garland)…

nisita →

pts

adjective sharp MN.i.281 (āvudhajāta pīta˚?); Ja.iv.118 (su˚); Vv-a.233; Pv-a.155, Pv-a.192, Pv-a.213.

Sk. niśita, ni + pp. of śā to whet

odātaka →

pts

adjective white, clean, dressed in white SN.ii.284 (variant reading SS odāta); Thag.965 (dhaja).

fr. odāta

paggaṇhāti →

pts

…to cause to hold up or out, to cause to uphold or support Mil.21 (dhamma-dhajaṃ); Ja.v.248; Pv-a.74 (turiyāni).

pa + gaṇhāti

panna →

pts

…reference is made to mānadhaja (˚papātanaṃ which is opposed to dhamma-dhaja (-ussapana); thus we should explain as “one who has put down…

paritta →

pts

…at Vism.414 (Khandha˚ Dhajagga˚: SN.i.218 sq.; Āṭānāṭiya˚: DN.iii.195 sq. Mora˚: Ja.ii.33). Cf. Dialogues iii.185.

*…

patākā →

pts

flag, banner (cp. dhaja) Ja.i.52; Vv-a.31, Vv-a.173.

cp. later Sk. patākā

pīta →

pts

…as pīta, viz. vattha, dhaja, alankāra, candana, uppala pāsāda, āsana, bhojana, chatta, ratha, assa, bījanī the C. expln of…

soṇṇa →

pts

…ornaments Ja.ii.48.

titthiya →

pts

…(˚samādāna), Vin.i.306 (˚dhaja), Vin.i.320; SN.i.65; SN.iv.37, SN.iv.394; DN.iii.44, DN.iii.46; Snp.381, Snp.891; Cnd.38; Pts.i.160; Pp.49;…

uddhaja →

pts

adjective upright, honest MN.i.386 (variant reading for pannadhaja).

uddhaṃ + ja

ussita →

pts

…SN.v.228; Thag.424 (pannaddhaja); Ja.v.386; Vv.84#15; Vv-a.339. Cp. sam˚.

Sk. ucchrita, pp. of ud + sri, see…

ussāpana →

pts

lifting up, raising, erecting, unfolding (of a flag or banner) AN.iv.41; Cnd.503 (dhamma-dhajassa).

fr. ussāpeti

ussāpita →

pts

lifted, raised, unfurled Mil.328 (dhamma-dhaja); Ja.ii.219.

pp. of ussāpeti, cp. ussādita