Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

dhammadhara, 4 találat.

dhammadhara →

bodhirasa

who knows the Dhamma by heart, lit. Dhamma bearer

DHP 259 dhammaṭṭhavaggo

na tāvatā dhammadharo, yāvatā bahu bhāsati, yo ca appam'pi sutvāna, dhammaṃ kāyena passati, sa ve dhammadharo hoti, yo dhammaṃ nappamajjati.

AN 4.186 ummaggasuttaṃ

bahussuto dhammadharo, bahussuto dhammadharo'ti, bhante, vuccati. kittāvatā nu kho, bhante, bahussuto dhammadharo hotī'ti?

dhammadhara →

ncped

(one) versed in dhamma; (one) who holds firm to dhamma.

dhamma →

pts

…Further in series bahussuta, dhammadhara dh-anudh˚-paṭipanna DN.ii.104; SN.v.261; AN.ii.8; Ud.63; also in dhamma-kathika, dh-anudh˚-paṭi…

dhara →

pts

…by heart. Freq. in phrase dhammadhara (knowing the Dhamma, q.v.), vinaya˚, mātikā e.g. DN.ii.125. dhamma˚ also Snp.58;…