Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

gūthaka, 7 találat.

gūthaka →

pts

“a sort of gūtha,” excretion, secretion, rheum, in akkhi˚; and kaṇṇa˚; (of eye & ear) Snp.197 (cp. Snp-a.248; Vism.345 sq.). Gulha & gulhaka;

akkhigūthaka →

ncped

an excretion from the eye

kaṇṇagūthaka →

ncped

earwax; cerumen of the ear

akkhi →

pts

…the eye Pv-a.198.

  • -gūthaka id. Snp.197 (= dvīhi akkhicchiddehi apanīta-ttaca-maṃsasadiso a˚-gūthako…

kaṇṇa →

pts

…Vin.iv.281 (of robes).

  • -gūthaka the cerumen, wax, of the ear, Vin.ii.134; Snp.197; Ja.i.146.
  • -cālana shaking the…

nimugga →

pts

…fallen into (-˚) (c. loc. Vin.iii.106 (gūthakūpe sasīsakaṃ n.); DN.i.75; Ja.i.4 Ja.iii.393 (gūthakalale), Ja.iii.415; Mnd.26; Pp.71;…

pīlikoḷikā →

pts

…Thig.395 (= akkhigūthaka Thag-a.259, q.v. for fuller expln; see also J.P.T.S. 1884, 88).

reading not quite sure, cp….