Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

hīḷita, 3 találat.

hīḷita →

pts

despised, looked down upon, scorned Vin.iv.6; Mil.227, Mil.251; Vism.424 (+ ohīḷita oññāta etc.); DN-a.i.256.

pp. of hīḷeti

hīḷeti →

pts

…Mil.169 (+ garahati)

pp hīḷita.

Vedic hīḍ or hel to be hostile; cp. Av. ƶēaša awful; Goth. us-geisnan to be…

khīḷeti →

pts

…cp. khīḷana.

to kīḷ or to…