Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

jīyati, 31 találat.

jiyati →

ncped

jiyati1

pass. pr. 3 sg. is defeated, loses (something, acc., in dicing or gambling)

jiyati2

pr. 3 sg. grows old; decays, wears out; perishes.

jīyati →

ncped

jīyati1

pr. 3 sg. grows old; decays, wears out; perishes.

jīyati2

pass. pr. 3 sg. is oppressed; is deprived of; loses.

jīyati →

pts

…Ja.iv.107. Koci kvaci na jīyati mīyati (cp. jāyati) DN.ii.30; cakkhūni jīyare the eyes will become powerless Ja.vi.528 (= jīyissanti) grd….

anuyuñjiyati →

ncped

  1. practises, gives oneself up to.
  2. questions, examines; calls to account

avajīyati →

ncped

is conquered; is lost.

uppajjiyati →

ncped

is brought into being, is produced; is made available

ajeyya →

pts

…Ja.vi.323. Ajja & Ajja

a + jeyya, grd. of jīyati, q.v.

amata →

pts

…Snp.225) “na jāyati na jīyati na mīyati ti amatan ti vuccati”, or at Dhp-a.i.228 “ajātattā na jiyyati na miyyati tasmā amatan ti…

anumajjati →

pts

…to beat, thresh fig. to thresh ont Ja.vi.548; Mil.90

pass anumajjīyati Mil.275 (cp. p. 428).

anu + majjati

avajīyati →

pts

…(jitaṃ a = dujjitaṃ hoti Dhp-a.iii.197).

ava + jīyati; Sk. avajiryate

jarati →

pts

jīr [Sk. jīryati] see jīyati, jīrati, jīrayati, jīrāpeti

pp jiṇṇa
■ Cp. also jara, jarā, jajjara,…

jayati →

pts

… pass jīyati (see parā˚), jīyati is also Pass. to jarati.
caus

  1. jayāpeti to wish victory to, to hail (as a…

jāti →

pts

…loko āpanno jāyati ca jīyati ca mīyati ca cavati ca uppajjati ca DN.ii.30 5. as Nos. 1 + 4 pahīna-jātimaraṇa (adj.) (= free from…

jāyati →

pts

…(loko) jīyati, miyati one is born, gets old, dies DN.ii.30; Vism.235. Kaṭṭhā jāyati jātavedo out of fire-wood is…

jīna →

pts

…abl.: Ja.v.401 (read jīnā dhanā).

pp. of jīyati

jīrati →

pts

…Ja.vi.375; Pv-a.57. 2. (cp. jīyati) to get old AN.iii.54 (jarā-dhammaṃ mā jīri “old age may not get old,” or “the law of decay may not…

jīrayati →

pts

…Ja.vi.375; Pv-a.57. 2. (cp. jīyati) to get old AN.iii.54 (jarā-dhammaṃ mā jīri “old age may not get old,” or “the law of decay may not…

loka →

pts

…loko āpanno jāyati ca jīyati ca, etc. DN.ii.30. Also “people”: Lanka-loka people of Ceylon Mhvs.19, Mhvs.85; cp. jana

mahati →

pts

mahīyati Vv.62#1 (= pūjīyati Vv-a.258); Vv.64#22 (ppr. mahīyamāna pūjiyamāna Vv-a.282). pp. mahita.

mah;…

miyyati →

pts

…(influenced in form by jīyati & mīyati of mināti2) MN.iii.168 (jāyati jīyati mīyati); Ja.iii.189; Dhp.21 pot. mīyetha

mīyati →

pts

…(influenced in form by jīyati & mīyati of mināti2) MN.iii.168 (jāyati jīyati mīyati); Ja.iii.189; Dhp.21 pot. mīyetha

nibbāna →

pts

…atthi akammena koci kvaci na jīyati; nibbānassa hi so maggo SN.i.217; ekāyano ayaṃ maggo sattānaṃ visuddhiyā… N˚assa sacchikiriyāya…

paribhuñjati →

pts

  1. to enjoy, to use, to enjoy the use of Vin.ii.109; MN.i.153 (nivāpaṃ p.), MN.i.207, SN.ii.29; Snp.240, Snp.241, Snp.423; Pv.i.1#2; Pv.i.9#4; Pv.iv.5#2 (= khādituṃ Pv-a.259); Cnd.427 (pariyesati paṭ …

parijita →

pts

…s. v. proposes reading parijīta, Sk. form of P. parijīna, pp. of pari jīyati, but hardly necessary, see also Vin. Texts iii.75.

parijiṇṇa →

pts

…v. proposes reading ˚jīna of ji, i.e. wasted, see parijīyati

parijīyati →

pts

…+ jīyati

parājeti →

pts

…is to be preferred
pass -jīyati to be defeated, to suffer defeat SN.i.221 (Pot. parājeyya, but form is Active); Ja.i.290; and…

uppajjati →

pts

to come out, to arise, to be produced, to be born or reborn, to come into existence DN.i.180; Snp.584; Pv.ii.1#11 (= nibbattati Pv-a.71); Pv-a.8 (nibbattati +), Pv-a.9, Pv-a.20, Pv-a.129 (= pātu …

vijīyati →

pts

at Ja.iii.374 is to be read as vījiyati (Pass. of vījati).

vījati →

pts

to fan Ja.i.165; Snp-a.487; Vv-a.6 (T. bījati). - Caus. vījeti Dhp-a.iv.213; Mhvs.5, Mhvs.161
pass vījiyati: ppr. vījiyamāna getting fanned Ja.iii.3 …

yojeti →

pts

…to harness)
pass yojīyati to become yoked or harnessed Ja.i.57 (nangalasahassaṃ y.)
pp yojita.

Caus. of yuñjati