Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

khādita, 12 találat.

khādita →

ncped

eaten, chewed; consumed

khādita →

pts

…= khādita)
■ Der. khāditatta (nt.) the fact of being eaten Ja.i.176.

  • -ṭṭhāna the eating place, place…

khāditabba →

ncped

to be eaten; to be consumed; to be chewed

aja →

pts

…ajānaṃ mansaṃ khāditabbaṃ evarūpānaṃ na khāditabban ti“).

bila →

pts

…C. seems to take it (migehi khādita-maṃsato atirittaṃ koṭṭhāsaṃ).

  • -kata cut into pieces, made into bits…

khādati →

pts

…(= khāditvā)
grd khāditabba Ja.iii.52, and khādaniya (q.v.)
pp khādita (q.v.). Cp. pali˚.

Dhtp.155 “khāda bhakkhane”; cp….

khāyita →

pts

see khādita; cp. avakkhāyika.

manaṃ →

pts

adverb “by a certain weight,” i.e. a little, somewhat, almost, well-nigh, nearly. combined with vata in exclamation: MN.ii.123 (m. v. bho anassāma); Dhp-a.iii.147 (m. v. therī nāsi …

saṃsāyati →

pts

…(of svad to sweeten). On y → d cp. khāyita → khādita & sankhāyita

saṅkhādati →

pts

to masticate Vin.ii.201 = SN.ii.269 (reads ˚kharitvā); AN.iii.304 sq.; Ja.i.507
pp -khādita.

saṃ + khādati

saṅkhādita →

pts

chewed, masticated Kp-a.56, Kp-a.257; Vb-a.241 (where Vism.257 reads -khāyita).

pp. of sankhādati

vikkhāyitaka →

pts

…(˚saññā); Vism.179, Vism.194.

vi + khāyati(= khādita) + ka