Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

khudā, 13 találat.

khudā →

ncped

hunger.

khudā →

pts

hunger Snp.52 (+ pipāsā Cnd s. v. kh˚ vuccati chātako), Snp.966; Pv.i.6#4 (= jighacchā), Pv.ii.1#5 (+ taṇhā), Pv.ii.2#4; Pv-a.72. See khuppipāsā.

Sk. kṣudh & kṣudhā, also BSk. kṣud in kṣuttarṣa hu …

cakkhuda →

ncped

giving sight; giving visions.

cakkhudada →

ncped

giving sight; giving visions.

dukkhudaya →

ncped

anasana →

pts

not eating, fasting, hunger DN.iii.75 & in same context at Snp.311 (= khudā Snp-a.324).

an + asana, cp. Sk. an-aśana

asana →

pts

…famine, hunger Snp.311 (= khudā Snp-a.324); DN-a.i.139. See also nirasana.

cp. Sk. aśana of , cp….

chāta →

pts

…Pv.ii.1#13 (= bubhukkhita, khudāya abhibhūta Pv-a.72 Pv.ii.9#36 (jighacchita Pv-a.126); Pv-a.62; Vv-a.76; Mil.253; Mhvs.vii.24. Cp….

jighacchā →

pts

…Ja.ii.445; Ja.iii.19 (˚abhibhūta = chāta); Mil.204, Mil.304; Sdhp.118, Sdhp.388 Cp. khudā & chāta.; Note. A diff. spelling as dighacchā…

khuppipāsā →

pts

…Vism.501; Sdhp.9, Sdhp.101 Sdhp.507.

cp. khudā

pareta →

pts

…and passion, e.g. khudā˚, ghamma˚, jighacchā˚ dukkha˚, dosa˚, rāga˚, soka˚, sneha˚, Vin.i.5; DN.ii.36; MN.i.13, MN.i.114,…

pipāsā →

pts

…Often combined with khudā (hunger) e.g. Snp.52 Snp.436 (khup˚); Pv-a.67; or jighacchā (id.),…

taṇhā →

pts

Literal meaning: khudāya taṇhāya ca khajjamānā tormented by hunger & thirst Pv.ii.1#5 (= pipāsāya Pv-a.69) 2. *In its secondary…