Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

kiñci, 48 találat.

ka →

ncped

…(koci)* or before eva, cid), and sometimes preceded by ya (sg. acc. m. kañci and kiñci): whoever, whatever, whichever…; anyone…

kiñcikkhabhāvanā →

ncped

the producing of some material gain (?)

āmisakiñcikkha →

ncped

some material gain

api →

pts

…then seen… SN.i.115; api kiñci labhāmase shall we then not get anything? Ja.iii.26; api me pitaraṃ passatha do you then not see my father?…

ayaṃ →

pts

…in the sentence; viz. yaṃ kiñci vittaṃ… idam pi Buddhe ratanaṃ “whatever… that” Snp.224; ime divase these days (just gone)…

añña →

pts

…else Ja.i.294. aññaṃ kiñci (indef.) anything else Ja.i.151. yo añño every other, whoever else Ja.i.256. 3. aññe (pl. (the) others,…

byābādheti →

pts

to injure, hurt, oppress SN.v.393 (na kiñci byābādhemi tasaṃ vā thāvaraṃ vā).

Denom. fr. byābādha

ca →

pts

…pavāremi, na ca me Bhagavā kiñci garahati: if the Bh. will not blame me) For BSk. ca = ced see Avs.ii.189, n. o.

Vedic ca adv. to rel. pron….

ci →

pts

…koci (= Sk. kaścid) whoever kiñci (kincid-eva) whatever, kadāci at some time or any time, etc. (q.v.), see also ca, cana,…

citta →

pts

…appamāṇaṃ… yaṃ kiñci pamāṇakataṃ kammaṃ, etc. AN.v.299

  ■ Esp. in contrast to kāya & vācā, in triad kāyena...

d →

pts

-D-

euphonic consonant inserted to avoid hiatus:

  1. orig. only sandhi-cons. in forms ending in t & d (like tāvat kocid, etc.) & thus restored in compounds where the simplex has lost it:
    dvip …

desa →

pts

…AN.v.39, sometimes as kiñcid-eva d. p. SN.iii.101; MN.iii.15; variant reading at DN.i.51- desāgata pañha a question propounded, lit….

dhamma →

pts

…in formula yaṃ kiñci s-dh˚ṃ sabban tan n-dh˚ṃ “anything that is destined to come into existence must also cease to exist”…

dhāreti →

pts

…(a cause); to give, to owe DN.i.125 (may allow), DN.i.126; AN.ii.69 (na kassa kiñci dh. pays no tribute); Mil.47 (atthaṃ).

Caus. of…

dukkha →

pts

…SN.i.40; yaṃ kiñci dukkhaṃ sambhoti sabbaṃ sankhāra-paccayā Snp.731; ye dukkhaṃ vaḍḍhenti te na parimuccanti jātiyā…

ka →

pts

…nt kiñci (q.v.); e.g. mā jātu koci lokasmiṃ pāpiccho Iti.85; no yāti koci loke Dhp.179; n’âhaṃ bhatako…

kamma →

pts

…to Niraya? Ja.iv.340; yaṃ kiñci sithilaṃ k˚ṃ… na taṃ hoti mahapphalaṃ… SN.i.49 = Dhp.312 = Thag.277; kadariya˚ a stingy action…

kevala →

pts

…and yet: “sakkā nu kiñci adatvā k. sagge nibbattituṃ” is it possible not to give anything, and yet go to heaven? kevalaṃ…

khandha →

pts

…anicca, anattā:* na kiñci attānaṃ vā attaniyaṃ vā pañcasu upādānakkhandhesu SN.iii.128; rogato, etc.… manasikātabbā pañc˚…

khudda →

pts

…na khuddaṃ samācare kiñci “he shall not pursue anything trifling” Snp.145 (= lāmakaṃ Kp-a.243) kh˚ ca bālaṃ Snp.318. Opp. to…

ki →

pts

…to *qṷo; and in secondary derivations from kiṃ, as kiñci, kiñcakkha, kīdisa, etc.

kicca →

pts

…as kātabban ti kiccaṃ kiñcid eva karaṇīyan ti Kp-a.218; kattabaṃ karaṇīyaṃ Dhp-a.iii.452. 2. (nt.)

  1. duty, obligation,…

kiñcikkha →

pts

…(explained at Pv-a.107 kiñci āmisaṃ patthento)
■ katā kiñcikkhabāvanā at SN.iv.118 is evidently corrupt (variant reading…

kiṃ →

pts

…nipāto)
kiñci in comb. with yaṃ or yad: whatever; in other combination positive: some, neg.: na kiñci…

kukkucca →

pts

…Bdhd 96
■ na kiñci k˚ṃ na koci vippaṭissāreti “has nobody any remorse?” SN.iii.120 = SN.iv.46. The dispelling of…

laddha →

pts

…Ja.v.171; Mhvs.5, Mhvs.133 (kiñci laddhaṃ); Mhvs.10, Mhvs.37 (kaññā laddhā); Pv-a.5
laddhatvaṃ at Ja.iv.406 is to be corrected to…

na →

pts

…emphatic affirmation: na kiñci na all, everything Ja.i.295. 2. In disjunctive clauses: na… na neither-nor, so-or not so. In question:…

nirodha →

pts

…cp formula “yaṃ kiñci samudaya-dhammaṃ sabban taṃ nirodha-dhammaṃ” e.g. Nd ii.under sankhārā & passim

  1. Vin.i.1,…

nissaraṇīya →

pts

…n. āruppaṃ, yaṃ kiñci bhūtaṃ sankhataṃ n nirodho). The 5 n-dh. are escape fr. kāma, vyāpāda vihesā, rūpa, sakkāya:…

niyama →

pts

…Dhs-a.57; Vv-a.16 (yaṃ kiñci = aniyame, i.e. in a general sense), Vv-a.17 (same of ye keci); Pv-a.175 (vā saddo aniyamattho =…

parama →

pts

…Pv-a.253 (na koci kiñci hanati = not at all) instr. paramatthena Mil.71 (vedagū), Mil.268 (sattûpaladdhi). -gati

patta →

pts

…vegetables Snp.239 (= yaṃ kiñci harita-pannaṃ Snp-a.283); Pv-a.86.

  • -yāna having wings as vehicle, “winggoer,”…

puñña →

pts

…“puññaṃ vuccati yaṃ kiñci tedhātukaṃ kusal’ âbhisankhāraṃ; apuññaṃ vuccati sabbaṃ akusalaṃ” It is defined as…

ruccanaka →

pts

; unpleasant, distasteful Dhp-a.i.251 (attano aruccanakaṃ kiñci kammaṃ adisvā).

fr. ruccana, cp. Sk. rucya

rukkha →

pts

…specifies as “yaṃ kiñci sanda-cchāyaṃ vivittaṃ rukkha-mūlaṃ”); AN.ii.38 AN.iv.139, AN.iv.392; SN.i.199 (˚gahana); Iti.102;…

rūhita →

pts

boil, a diseased growth (lit. “healed”) Vin.iv.316 (explained as “yaṃ kiñci vaṇo” variant reading rudhita).

fr. rūhati1

saṅkhāra →

pts

…etc.); Snp.731 (yaṃ kiñci dukkhaṃ sambhoti sabbaṃ sankhāra-paccayā; sankhārānaṃ nirodhena n’atthi dukkhassa sambhavo);…

tapa →

pts

…ñatvā yaṃ kiñci aparaṃ tapaṃ SN.i.103; Ja.iv.306 (tattatapa: see tatta). 2. mental devotion,…

tapo →

pts

…ñatvā yaṃ kiñci aparaṃ tapaṃ SN.i.103; Ja.iv.306 (tattatapa: see tatta). 2. mental devotion,…

taṇhā →

pts

…(cp. Snp.p.144 yaṃ kiñci dukkhaṃ sambhoti sabbaṃ taṇhāpaccayā)

tuṇhikkhaka →

pts

adjective silent Ja.iv.25 (= kiñci avadanto).

fr. tūṣṇīṃ, see next

upakkitaka →

pts

…combd. with bhataka Dhp-a.i.119 = Ud.23 (C. explains by “yo kahāpaṇâdīhi kiñci kināti so upakkitako ti vuccati”)…

upādiyati →

pts

…SN.iii.135; SN.iv.168 (na kiñci loke u. = parinibbāyati); Snp.752, Snp.1103 Snp.1104; Mnd.444 (= ādeti); Cnd.164. ppr. upādiyaṃ SN.iv.24…

upādā →

pts

adverb lit. “taking up”, i.e. subsisting on something else, not original, secondary derived (of rūpa form) Dhs.877, Dhs.960, Dhs.1210; Vism.275 Vism.444 (24 fold); Dhs-a.215, Dhs-a.299, Dhs-a.333, …

viññāṇa →

pts

…of v. (on Snp.1055: yaṃ kiñci sampajānāsi… panujja viññāṇaṃ bhave na tiṭṭhe): puññ’…

ya →

pts

…See also under 3 a (yaṃ kiñci, yaṃ yaṃ) 2. as adj. adv.: yaṃmukha facing what, turned where (?) Ja.v.475 (but C reads & explains…

yiṭṭha →

pts

…MN.i.82. Dhp.108 (yaṃ kiñci yiṭṭhaṃ va hutaṃ va; Dhp-a.ii.234 = yebhuyyena mangalakiriya-divasesu dinna-dānaṃ)
■…

āmisa →

pts

…Pv-a.46; esp in phrase -kiñcikkha-hetu for the sake of some (little gain SN.ii.234; AN.i.128; AN.v.265, AN.v.283 sq., AN.v.293 sq.; Pp.29;…