Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

lūkha, 16 találat.

lūkha →

pts

…Mil.342 (cp. cīvara lūkha bad condition of clothes AN.ii.71 = Pp.53; lūkhacīvara-dhara AN.i.25).

  • -ppamāṇa (& ˚ika); taking…

atilūkha →

pts

adjective too wretched, very miserable Sdhp.409.

ati + lūkha

cīvara →

pts

…with a robe Vin.iv.77; lūkha˚; (adj.) having a coarse robe Vin.i.109 (+ duccola); Vin.iii.263 (id.); AN.i.25; vihāra˚; a robe to be…

kadara →

pts

adjective miserable Ja.ii.136 (explained as lūkha, kasira).

lūkhasa →

pts

adjective rough, harsh; miserable, selfmortifying Snp.244 (= nīrasa atta-kilamath’ ânuyutta Snp-a.287).

fr. lūkha

lūkhatā →

pts

unpleasantness, wretchedness, poorness, misery Pp-a 229.

fr. lūkha

paṇīta →

pts

…AN.v.140; Vism.11) lūkha (SN.ii.153; Vv-a.64)
■ DN.i.12 (dhammā gambhīrā… paṇītā…), DN.i.109 (khādaniya); DN.ii.127…

pīti →

pts

…upam’ ânussati, lūkhapuggalaparivajjanatā siniddha-pug
■ sevanatā, pasādanīyasuttanta-paccavekkhaṇatā, tadadhimuttatā…

rumma →

pts

-rūpin Ja.iv.387 (= lūkhavesa C.), with variant reading duma˚; and -vāsin poorly dressed Ja.iv.380.

put down (rightly) by Geiger,…

rūpa →

pts

…viz. rūpa˚, ghosa˚, lūkha˚, dhamma˚ Dhp-a.iii.113; the same four similarly at Snp-a.242.

sudaṃ →

pts

…e.g. tapassī sudaṃ homi, lūkha ssudaṃ [sic] homi etc. MN.i.77 = Ja.i.390; cp. itthaṃ sudaṃ thus Snp.p.59; tatra sudaṃ there Vin.i.4,…

sutta →

pts

…Vism.253; Vb-a.236

  • -lūkha roughly sewn together Vin.i.287, Vin.i.297.
  • -vāda a division of the…

tapa →

pts

…tapaṃ garahati tapassiṃ lūkhajīviṃ upavadati DN.i.161 = SN.iv.330 anattha-sañhitaṃ ñatvā yaṃ kiñci aparaṃ tapaṃ SN.i.103;…

tapo →

pts

…tapaṃ garahati tapassiṃ lūkhajīviṃ upavadati DN.i.161 = SN.iv.330 anattha-sañhitaṃ ñatvā yaṃ kiñci aparaṃ tapaṃ SN.i.103;…

udukkhala →

pts

mortar Vin.i.202 (+ musala pestle); Ja.i.502; Ja.ii.428; Ja.v.49; Ja.ii.161, Ja.ii.335; Ud.69 (m; + musaḷa); Dhp-a.ii.131 (˚sala); Vism.354 (in comp.). The relation between *[udukkhala](/define/udu …

ājīvin →

pts

adjective noun having one’s livelihood, finding one’s subsistence, living, leading a life of (-˚) DN.iii.64; AN.v.190 (lūkha˚)

fr. ājīva