Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

lunāti, 9 találat.

lunāti →

pts

to cut, cut off, mow, reap Mil.33 (yavalāvakā yavaṃ lunanti); Dhs-a.39
pp lūna (& luta); -Caus I. lāvayati Mhvs.10, Mhvs.30; Caus. ii. lavāpeti to cause to mow Vin.ii.180 …

lavana →

pts

cutting, reaping Mil.360.

fr. lunāti

lavāpeti →

pts

Caus. of lunāti (q.v.).

luta →

pts

…at Snp-a.432).

cp. lu for under lunāti

lāvati →

pts

…the usual form, as Caus. of lunāti. lāvati is the simple Pāli formation fr. Another Caus. ii. is lavāpati (q.v.). See also…

lāveti →

pts

…the usual form, as Caus. of lunāti. lāvati is the simple Pāli formation fr. Another Caus. ii. is lavāpati (q.v.). See also…

lāyati →

pts

…which the ordinary form is lunāti (q.v.), y for v as freq. in Pāli: see Geiger,

Pali Grammar

§ 46#2
■ The Dhtp. has a root in…

lūna →

pts

cut, mowed, reaped Thig.107 (˚kesī); Ja.ii.365; Dāvs i.32. Cp. vi˚.

pp. of lunāti

lūyati →

pts

Pass. of lunāti (q.v.).