Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

mudhā, 5 találat.

mudhā →

pts

adverb for nothing, gratis Vv-a.77.

Class. Sk. mudhā

disā →

pts

point of the compass, region quarter, direction, bearings. The 4 principal points usualy enumerated are puratthimā (E) pacchimā (W) dakkhiṇā (S) uttarā (N …

mutoḷī →

pts

doubtful word occurring only in one stock phrase, viz. “ubhato-mukhā m. pūrā nānā-vihitassa dhaññassa” at MN.i.57 (vv.ll. putoḷi, mūṭolī) = MN.iii.90 (mūtoḷī) = DN.ii.293 (T. mutoli, variant reading …

māsaka →

pts

…& kāhaṇikā* next to mudhā “gratis.” It only “counts” when it amounts to 5 māsakas
■ Vin.iii.47 Vin.iii.67;…

mūḷha →

pts

  1. gone astray, erring, having lost one’s way (magga˚) DN.i.85 ≈ (˚ssa maggaṃ ācikkhati); Pv.iv.1#48 (id. with pāvadati); Pv-a.112 (magga˚).
  2. confused infatuated, blinded, erring, foolish DN.i.59; …