Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

nidhāya, 18 találat.

nidhāya →

ncped

of nidahati

nidhāya →

pts

Nidhāpeti, Nidhāya & Nidhīyati

see nidahati.

upanidhāya →

ncped

placing near to, setting beside (for comparison); in comparison with (acc. or dat./gen.); in reference to.

daṇḍa →

pts

…peaceful: sabbesu bhūtesu nidhāya daṇḍaṃ Snp.35, Snp.394, Snp.629; nihita-d. nihita-sattha using neither stick nor sword, of the Dhamma…

kāya →

pts

group, heap, collection, aggregate, body

Definitions and synonyms

Snp-a.31 gives the foll. synonyms and similes of kāya: kuṭī, guhā (Snp.772), deha, sandeha (Dhp.148 = Thag.20), nāvā (Dhp.3 …

nidahati →

pts

…& nidhāya Dhp.142, Dhp.405; Snp.35 (daṇḍaṃ), Snp.394, Snp.629; Cnd.348; pres. also nidheti

nidhānavant →

pts

adjective forming or having a receptacle, worth treasuring or saving DN.i.4 (= hadaye nidhātabba-yuttavāca DN-a.i.76). Nidhapeti, Nidhaya & Nidhiyati;

nidhāpeti →

pts

Nidhāpeti, Nidhāya & Nidhīyati

see nidahati.

nidhīyati →

pts

Nidhāpeti, Nidhāya & Nidhīyati

see nidahati.

nijjhāpeti →

pts

…Ja.iv.414, Ja.iv.495; Ja.vi.516; Mil.264; Vv-a.265 (nijjhāpita = nijjhatta).

Sk. nidhāyayati, ni + jhāpeti, Caus. to jhāyati1;…

paṇidahati →

pts

to put forth, put down to, apply, direct, intend; aspire to, long for, pray for SN.v.156 (atthāya cittaṃ paṇidahiṃ). ger. paṇidhāya SN.i.42 = Snp.660 (vācaṃ manañ ca pāpakaṃ); S …

thāvara →

pts

…Snp.394 (“sabbesu bhūtesu nidhāya daṇḍaṃ ye thāvarā ye ca tasanti loke”); Iti.32 (tasaṃ vā thāvaraṃ vā). See tasa for…

ujju →

pts

Uju & Ujju

adjective straight direct; straightforward, honest, upright DN.iii.150 (T. ujja), DN.iii.352 (do.), DN.iii.422, DN.iii.550; Vv.18#7 (= sabba-jimha-vanka-kuṭilabhāv’âpagama-hetutāya u. …

uju →

pts

Uju & Ujju

adjective straight direct; straightforward, honest, upright DN.iii.150 (T. ujja), DN.iii.352 (do.), DN.iii.422, DN.iii.550; Vv.18#7 (= sabba-jimha-vanka-kuṭilabhāv’âpagama-hetutāya u. …

upanidhā →

pts

comparison Cnd.158 (= upamā; should we read upanidhāya?).

abstracted from upanidhāya or direct formation fr. upa + ni + dhā?

upanidhāya →

pts

indeclinable comparing in comparison, as prep. w. acc. “compared with” MN.i.374; MN.iii.177 (Himavantaṃ pabbatarājānaṃ); SN.ii.133 (mahāpaṭhaviṃ), SN.ii.262; SN.v.457 (Sineru-pabbata-rājānaṃ) AN.iii …

vinibandha →

pts

bondage SN.ii.17; SN.iii.135, SN.iii.186; AN.i.66 (+ vinivesa); Snp.16
■ The five cetaso vinibandhā (bondages of the mind) are: kāmesu rāgo, kāye rāgo, rūpe rāgo, yāvadatthaṃ udar’ âvadehakaṃ b …

vinidhāya →

pts

…Vin.ii.205 explained at Vin.iv.2 Snp-a.204.

vi + nidhāya, ger. of vinidahati