Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

nikūjati, 3 találat.

nikūjati →

ncped

makes an inarticulate noise; calls; sings.

nikūjati →

pts

  1. to chirp, warble, hum Thag.1270 (nikūjaṃ); Thag-a.211 (nikūji).
  2. to twang, jingle, rustle Ja.iii.323

pp nikūjita
■ Cp abhi˚.

ni + kūjati “to sing on”

nikūjita →

pts

sung forth, warbled out Thig.261.

see nikūjati