Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

nisādana, 3 találat.

nisādana →

pts

grinding Dhp-a.i.308.

= ni + śātana

nisīdana →

pts

sitting down, occasion or opportunity to sit, a mat to sit on Vin.i.295 Vin.ii.123 (˚ena vippavasati); SN.v.259 (˚ṃ gaṇhāti). -paccattharaṇa a mat for sitting on Vin.i.47, Vin.i.295; Vin.ii.209 Vin …

satthaka →

pts

…read -paṭṭaka.

  • -nisādana [cp. Sk. niśātana] knife-sharpening Dhp-a.i.308, cp. Mil.282
  • -nisāna [= Sk….