Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

nivāsin, 7 találat.

nivāsin →

ncped

living (in), dwelling, staying; a (permanent) inhabitant.

nivāsin →

pts

adjective noun dwelling, staying; (n.) an inhabitant Dāvs v.45.

to nivasati

ciranivāsīn →

ncped

staying for a long time.

asura →

pts

…as pabbata-pāda-nivāsino dānava-yakkha-saññitā).

Vedic asura in more comprehensive meaning; connected with Av. ahurō Lord,…

cira →

pts

…(= cirapabbajita)

  • -nivāsin dwelling (there) for a long time SN.ii.227
  • -paṭika [cp. Sk. ciraṃ prati] long…

kesa →

pts

…(of the Buddha) Ja.i.81; -nivāsin covered only with hair of Petas (: keseh’ eva paṭicchādita-kopīnā) Pv.iii.1#6….

nivasati →

pts

to live, dwell, inhabit, stay Vin.ii.11
pp nivuttha, cp. also nivāsana2 & nivāsin.

ni + vasati2