Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

pīḷita, 24 találat.

pīḷita →

pts

crushed, oppressed, molested, harassed Vin.iv.261; Vism.415 (dubbhikkha˚); Dhp-a.iv.70 Thag-a.271. Cp. abhi˚, pa˚.

pp. of pīḷeti

abhi →

pts

…in ˚jāti, ˚pīḷita, ˚brūheti, ˚vassati, ˚vāyati ˚veṭheti; also as vv.ll. with abhi-kīrati, ˚pavassati, ˚roceti cp….

abhipīḷeti →

pts

to crush, squeeze Mil.166. - pp. abhipīḷita (q.v.).

abhi + pīḷeti

abhipīḷita →

pts

past participle crushed, squeezed Sdhp.278, Sdhp.279.

fr. abhipiḷeti

adhi →

pts

…reached (the end) ajjhapīḷita quite overwhelmed; ˚āvuttha inhabited; ˚ārūhati grown up over; ˚āsaya desire, wish (cp. Ger. n….

ajjhāpīḷita →

pts

harassed, overpowered, tormented Pv-a.180 (khuppipāsāya by hunger & thirst).

adhi + ā + pīḷita

ati →

pts

…accuṇha ati-jāta, ˚pīḷita ˚brūheti, ˚vassati, ˚vāyati, ˚veṭheti.

Note The contracted (assimilation-) form of ati before…

atigāḷhita →

pts

…Sk. atigāhate to…

atipīḷita →

pts

pressed against, oppressed, harassed, vexed Ja.v.401 (= atigāḷhita).

ati + pīḷita, cp. Sk. abhipīḍita

aṭṭa →

pts

…Thag-a.270), 441 (= pīḷita Thag-a.271); Ja.iv.293 (= ātura C.); Vv.80#9 (attita upadduta Vv-a.311). Often-˚: iṇaṭṭa oppressed…

bali →

pts

…devatā Divy.1.

bhikkhā →

pts

…Cp.i.3#3 (adj.); Vism.415 (˚pīḷita), Vism.512 (f. in simile); Kp-a.218; Dhp-a.i.169 Dhp-a.ii.153 (f.); Dhp-a.iii.437 (˚bhaya).

*…

papīliṭa →

pts

worn out, rubbed through (of the sole of sandals) Ja.ii.223.

pa + pīḷita

pari →

pts

…abhitāpa → paritāpa, abhipīḷita → pari˚, abhipūreti → pari˚, abhirakkhati → pari˚), cp also its relation to ā in…

paripīḷita →

pts

adjective oppressed, vexed, injured Mil.97 (aggi-santāpa-pariḷāha˚), Mil.303 jighacchāya).

pari + pīlita, pp. of pīḍ

paṭi →

pts

…˚patha, ˚piṃsati, ˚pīḷita, ˚magga ˚manteti, ˚yodha (at-tack), ˚vacana (re-ply), ˚vadati ˚vedeti, ˚sattu (enemy), ˚suṇāti,…

paṭipīta →

pts

in asuci˚; at AN.iii.226 is not clear (variant reading -pīḷita perhaps to be preferred).

paṭipīḷita →

pts

adjective pressed against, oppressed, hard pressed Mil.262, Mil.354.

paṭi + pp. of pīḍ

pīḷeti →

pts

…ppr for pīḷento?)

pp pīḷita.

cp. Vedic pīḍayati, pīḍ, cp. Gr. πιέζω (*πισεδιω?) to press,…

sammatta →

pts

…by illness Ja.v.90 (= ˚pīḷita C.; variant reading ˚patta, as under matta2).

saṃ +…

sampīḷeti →

pts

to press, to pinch, to worry Vin.iii.126; pp. sampīḷita.

saṃ + pīḷeti

sampīḷita →

pts

troubled; as nt., worry, trouble Mil.368.

pp. of sampīḷeti

sūcikā →

pts

  1. a needle; (fig.) hunger Pv.ii.8#3; Pv-a.107.
  2. a small bolt to a door Vin.ii.120, Vin.ii.148. sūcik’aṭṭha whose bones are like needles (?) Pv.iii.2#3 Pv-a.180 (sūcigātā ti vā pāṭho. Vijjhanatthe …

uppīḷita →

pts

pressed Ja.vi.3.

pp. of uppīḷeti