Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

pūjita, 7 találat.

pūjita →

pts

honoured, revered, done a service SN.i.175, SN.i.178; SN.ii.119; Thag.186; Snp.316; Ud.73 (sakkata mānita p. apacita); Pv.i.4#2 (= paṭimānita C.); Pv.ii.8#10.

pp. of pūjeti

apacita →

pts

…or…

deva →

pts

…Snp.14 (sa˚), Snp.236 (˚pūjita), Snp.521; Iti.80 (˚seṭṭhā) Kp.viii.10; Kp-a.196; Pv-a.17, Pv-a.31, Pv-a.117; -˚loka the world of…

mānikata →

pts

…SN.ii.119 (garukata m. pūjita).

pp. of a verb māni-karoti, which stands for māna-karoti, and is substituted for mānita after analogy of…

mānita →

pts

revered, honoured Ud.73 (sakkata m. pūjita apacita)
■ A rather singular by-form is mānikata (q.v.).

pp. of māneti

pūjeti →

pts

…Pv-a.54 (aor. sakkariṃsu garukkariṃsu mānesuṃ pūjesuṃ); Sdhp.538
pp pūjita (q.v.).

pūj, occurring…

sakkata →

pts

…Ja.i.334; Mil.21; Snp-a.43 Usually combined with garukata, pūjita, mānita.

pp. of sakkaroti