Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

pabbaji, 43 találat.

anupabbajiṃsu →

ncped

cirapabbajita →

ncped

who took up the ascetic life a long time ago.

gihi →

ncped

one who possesses a house, a householder; one who lives the household (world and sensual) life (often contrasted with pabbajita)

gihin →

ncped

one who possesses a house, a householder; one who lives the household (world and sensual) life (often contrasted with pabbajita)

agāra →

pts

…āvasati)*, and with pabbajita DN.i.89, DN.i.115, DN.i.202, DN.i.230; Pv.ii.13#17 2. of a “rājā cakkavattin”…

agāriya →

pts

agārasmā anagāriyaṃ pabbajita (gone out from the house into the homeless state) Vin.i.15; MN.i.16; MN.ii.55, MN.ii.75; AN.i.49; DN.iii.30…

ajjhosita →

pts

…SN.v.319; Mnd.411; Mil.74 (pabbajita).

cp. Sk. adhyavasita, from adhi + ava + ; but sita is liable to confusion with sita =…

anulomika →

pts

…Vin.iv.239; AN.i.106; AN.iii.116 sq.; Iti.103 (sāmaññassa˚); Snp.385 (pabbajita˚); Kp-a.243 (ananulomiya); Dhs-a.25; Sdhp.65.

fr….

bhikkhu →

pts

…Vin.iii.40 (vuḍḍhapabbajita); AN.i.78 (thera bh., an elder bh.; and nava bh. a young bh.); AN.iii.299 (id.); AN.iv.25 (id.); Snp.276,…

buḍḍha →

pts

…old DN.ii.162; Ja.i.164 (˚pabbajita one who has become an ascetic in his old age). Compar. buḍḍhatara

cira →

pts

…DN.ii.270; SN.iii.120;

  • -pabbajita having long since become a wanderer AN.iii.114; Snp.p.92; DN-a.i.143;
  • -ppavāsin

dhamma →

pts

…svâkkhāte Dh-vinaye pabbajito SN.i.119; bhikkhu na evarūpiṃ kathaṃ kattā hoti: na tvaṃ imaṃ Dh-v˚ṃ ājānāsi, ahaṃ imaṃ…

dikkhita →

pts

initiated, consecrated, cira˚ initiated long since SN.i.226 = Ja.v.138, Ja.v.139 (where dakkhita q.v.; Com. cira-pabbājita).

Sk. dīkṣita “having commenced the preparatory rites for sacrifice”

gaha →

pts

…of a layman (opp anagāra, pabbajita or paribbājaka) Vin.i.115 (sagahaṭṭhā parisā an assembly in which laymen were present); SN.i.201;…

giha →

pts

only in agiha (adj.) houseless, homeless (= pabbajita, a Wanderer); poet. for anagāra Snp.456 Snp.464, Snp.487, Snp.497.

= gaha

gihin →

pts

…life, a layman (opp. pabbajita & paribbājaka). Geu. sg. gihissa (DN.iii.147, DN.iii.167) & gihino (DN.iii.174); n. pl. gihī; in…

guṇa →

pts

…Buddha˚ Ja.ii.111; pabbajita Ja.i.59.

  • -aggatā state of having the best qualities, superiority Dpvs.iv.1. *…

isi →

pts

…ye keci isi-pabbajjaṃ pabbajitā ājīvikā nigaṇṭhā jaṭilā tāpasā) Dhp.281; Ja.i.17 (Ja.v.90: isayo n’ atthi me samā of Buddha)…

jana →

pts

…vessā suddā gahaṭṭhā pabbajitā devā manussā.) dve janā Ja.i.151; Ja.ii.105; tayo j. Ja.i.63 Ja.iii.52; keci janā some people Pv-a.20….

kamma →

pts

…sam˚ kusalena (pabbajita) “a bhikkhu of good character in deed and speech” DN.i.63; kāya… (etc.)-k˚sam˚ bāla (and opp….

khārī →

pts

…(:kahaṃ te kh-bh˚ ko pabbajita parikkhāro)

  • -bhāra a shoulder-yoke SN.i.169; Ja.iii.83; *…

kāsāya →

pts

…agārasmā anagāriyaṃ pabbajitvā, describing the taking up of the “homeless state” DN.i.60, DN.i.61, DN.i.63, DN.i.115; MN.ii.67;…

labbhā →

pts

…Ja.i.64 (na l. tayā pabbajituṃ), Ja.i.145 (id.), Pv-a.96 (= laddhuṃ sakkā).

best to be taken, with Pischel, Prk. Gr. § 465, as an…

labhati →

pts

…an opportunity, etc., as “pabbajituṃ sace lacchāmi” if I am allowed to receive the pabbajjā Mhvs.18, Mhvs.5; or “labhamāno niccam pi…

nava →

pts

…therā); SN.i.9 (+ acira-pabbajita); SN.ii.218 Snp.p.93 (Gotamo navo pabbajjāya “a novice in the Wanderer’s life”); Dhp-a.i.92…

nikkhamati →

pts

…Ja.iii.26; Ja.iv.449 (n. pabbajissāmi); Pv-a.14, Pv-a.19 (fig.), Pv-a.67 (gāmato), Pv-a.74 (id.);
inf…

nirutti →

pts

…expression Vin.ii.139 (pabbajitā… sakāya niruttiyā Buddhavacanaṃ dūsenti); DN.i.202 (loka˚, expression); MN.iii.237 (janapada˚);…

niṭṭhā →

pts

…has attained perfection (= pabbajitānaṃ arahattaṃ patta) Dhp-a.iv.70; SN.iii.99 (a˚); AN.ii.175; AN.iii.450 AN.v.119 sq.; Dhp.351;…

pabbajati →

pts

…Dhp-a.iv.55. Aor. pabbaji MN.iii.33; SN.i.196 = Thag.1255; Snp.405; Vv.82#6; Pv-a.76; ger….

pabbajita →

pts

…= kāmādimalānaṃ pabbajitattā paramatthato pabbajito Pv-a.146); Pv.ii.13#17 (= pabbajjaṃ upagata Pv-a.167); Mil.11; DN-a.i.270;…

pabbajjā →

pts

…state Pv-a.167 (for pabbajita) agārasmā anagāriyaṃ p. the going forth from home into the homeless state Vin.ii.253; MN.ii.56;…

pabbājeti →

pts

…pabbājayaṃ, tasmā pabbajito ti vuccati) Dhp-a.iv.145 (explains as “attano rāgādimalaṃ pabbājento vinodento”) Ja.i.262…

pabbājita →

pts

taken into the order, made a bhikkhu MN.ii.62.

pp. of pabbājeti

parama →

pts

…Pv-a.146 (pabbajito, corresponding to anavasesato), Pv-a.253 (na koci kiñci hanati = not at all) instr. paramatthena Mil.71…

parivasati →

pts

…SN.ii.21; Snp.697 (= pabbajitvā tāpasavesena vasati Snp-a.490)
ppr med. paribbasāna; pp *parivuṭṭha &…

ratta →

pts

…DN.i.48 (in phrase: r. cira-pabbajito addhagato etc.; explained at DN-a.i.143 as “pabbajjato paṭṭhāya atikkantā bahū rattiyo jānātī ti…

saddhā →

pts

…(-pabbajita) MN.i.123; AN.i.24; Ja.i.130. The same phrase as saddhāya pabbajita at SN.i.120 is explained as…

ud →

pts

…= without a plough; uppabbajita an ex-bhikkhu. 2. ud˚ = off, i.e. out of the way, wrong, e.g. uppatha a wrong road, ummagga id 3. ud˚ =…

uppabbajati →

pts

…Pv-a.55
pp -pabbajita
caus uppabbājeti to turn out of the Order Ja.iv.219; Dhp-a.iv.195
caus 2…

uppabbajjita →

pts

one who has left the community of bhikkhus, an ex-bhikkhu Vv-a.319; Dhp-a.i.311.

ud + pabbajita

vipassati →

pts

…Thag.471; Thag.2, Thag.271 (vipassi for ˚passasi); Snp.1115; Ja.iii.183 (pabbajitvā vipassitvā arahattaṃ pāpuṇiṃsu).

vi + passati

yagghe →

pts

…yo te puriso dāso… so… pabbajito do you know, Oh king DN.i.60 (trsl.: “if it please your majesty, do you know…”; DN-a.i.169 explains…

yāna →

pts

…ti. Na pan’ etaṃ pabbajitassa yānaṃ, upāhanā yānaṃ pana); Snp.924 (= anna-pāna-vattha-yāna-sannidhi Mnd.372). *…