Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

padīpa, 8 találat.

padīpa →

pts

…under 1. Usually as tela-padīpa an oil lamp Vin.i.15; SN.ii.86 (telañ ca vaṭṭiñ ca telapadīpo jhāyati) = SN.iv.213 SN.v.319; AN.i.137;…

mati →

pts

…of a man); Mhvs.3, Mhvs.42 (padīpa˚ lamp of knowledge); Mhvs.15, Mhvs.214 (amala˚ pure-minded); Pv-a.151 (kāma +)
su˚; (adj.) wise,…

nibbāna →

pts

…SN.ii.86; Thig.116 (padīpass’ eva nibbānaṃ vimokkho ahu cetaso). The pulling out of the wick is expressed by *vaṭṭiṃ…

padīpeyya →

pts

…at Vv.22#5 Vv.26#6, Vv.37#6; Ja.vi.315; Vv-a.295.

padīpa + (i) ya

padīpiya →

pts

…at Vv.22#5 Vv.26#6, Vv.37#6; Ja.vi.315; Vv-a.295.

padīpa + (i) ya

paveseti →

pts

…(siriṃ); Mil.39 (gehe padīpaṃ), Mil.360 (udakaṃ) DN-a.i.218. Perhaps at Thag-a.203 for pavedheti. Caus. ii. pavesāpeti Ja.i.294…

tela →

pts

…= AN.i.56 = Snp.p.15;

  • -padīpa an oil lamp Vin.i.15; SN.iii.126; SN.v.319; Vv-a.198;
  • -pāka an oil…

ujjalati →

pts

…(Tha-ap.14, read dīpāṃ ujjālayiṃ); Vv-a.51 (padīpaṃ).

ud + jalati, jval