Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

pamaddin, 5 találat.

pamaddin →

pts

adjective crushing, able to crush, powerful, mighty Ja.iv.26 (= maddana-samattha C.).

fr. pa + mṛd

cittappamaddin →

ncped

crushing the thoughts.

citta →

pts

-pamaddin crushing the h. Thig.357 (= Thag-a.243; variant reading pamāthin & pamādin;)…

maddin →

pts

adjective crushing, destroying Sdhp.218. Cp. pamaddin.

fr. mṛd, cp. Sk. mardin = mardana

pamādin →

pts

…in phrase citta˚ Thig.357 (translation “leading to ferment of the mind”; vv.ll. ˚pamaddin & ˚pamāthin, thus “crushing the heart,” cp….