Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

pariḍayhati, 9 találat.

citta →

pts

…kāmarāgena cittaṃ me pariḍayhati SN.i.188 → nibbāpehi me hadaya-pariḷāhaṃ Mil.318 (“my heart is on fire”); cp. abhinibbutatto…

dhūmayati →

pts

…dhūpāyati); Pv.i.6#4 (pariḍayhati + dh. hadayaṃ); Dhp-a.i.425 (akkhīni me dh. I see almost nothing). pp. dhūmāyita.

Sk. dhūmayati,…

dhūmāyati →

pts

…dhūpāyati); Pv.i.6#4 (pariḍayhati + dh. hadayaṃ); Dhp-a.i.425 (akkhīni me dh. I see almost nothing). pp. dhūmāyita.

Sk. dhūmayati,…

jhāyati →

pts

…Mil.47; Pv-a.33 (= pariḍayhati)-aor. jhāyi Dhp-a.ii.240 sq
■ (fig.) Dhp.155; Ja.vi.189-Caus. jhāpeti
■…

kāma →

pts

…vasati, kāma-pariḷāhena pariḍayhati, kāmavitakkehi khajjati, kāma-pariyesanāyā ussukko, AN.i.68 cp. MN.i.463;…

nibbāpana →

pts

…quenching SN.i.188 (cittaṃ pariḍayhati: nibbāpanaṃ brūhi = allayment of the glow); AN.iv.320 (celassa n˚āya chandaṃ karoti: try to put…

pariḍahati →

pts

to burn: Pass. pariḍayhati to be burnt or scorched MN.i.422; SN.i.188 = Thag.1224; AN.i.137; AN.iii.95, AN.iii.98;…

paḍayhati →

pts

variant reading at Pv-a.60 for T. pariḍayhati.

ḍahati →

pts

…ḍayhāmi cittam me pariḍayhati); ib. (mahārāga: mā ḍayhittho punappunaṃ) MN.ii.73; SN.iii.150 (mahāpaṭhavī ḍayhati…