Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

patiṭṭhāya, 6 találat.

gādha →

pts

Gādha1

depth; a hole, a dugout AN.ii.107 = Pp.43 (cp. Pp-a 225); Sdhp.394 (˚ṃ khaṇati). Cp. gāḷha2.

Sk. gāḷha pp. of gāh, see gāhati

Gādha2

mūla →

pts

…2 meanings, viz. lit. “rohane” Dhtm.859, and fig. “patiṭṭhāyaṃ” Dhtm.391

patiṭṭhahati →

pts

…Dhp-a.iii.171-ger. patiṭṭhāya Snp.506; Ja.ii.2 (rajje); Ja.iii.52; Ja.v.458 (rajje); Mil.33; Pv-a.142 …

patiṭṭhāti →

pts

…Dhp-a.iii.171-ger. patiṭṭhāya Snp.506; Ja.ii.2 (rajje); Ja.iii.52; Ja.v.458 (rajje); Mil.33; Pv-a.142 …

patiṭṭhīyati →

pts

…Ought to be paṭitthīyati; but was by popular analogy with patiṭṭhāya changed to patiṭṭhīyati

sacca →

pts

…Mhvs.25, Mhvs.18. Sacce patiṭṭhāya keeping to fact, MN.i.376
■ pl. (cattāri) saccāni the (four) truths MN.ii.199; AN.ii.41,…