Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

pitāmaha, 11 találat.

pitāmaha →

bodhirasa

grandfather

SN 17.3 kummasuttaṃ

taggha'si, tāta kumma, khato, taggha upahato. etena hi te, tāta kumma, suttakena pitaro ca pitāmahā ca anayaṃ āpannā byasanaṃ āpannā. gaccha dāni tvaṃ, tāta kumma, na dāni tvaṃ amhākan'ti.

ayyaka →

pts

grandfather, (so also BSk., e.g. Mvu.ii.426; Mvu.iii.264) Ja.iii.155; Ja.iv.146; Ja.vi.196; Pv.i.84; Mil.284. ayyaka-payyakā grandfather & great grandfather; forefathers, ancestors Ja.i.2; Pv-a.107 …

dahati →

pts

…consider DN.i.92 (okkākaṃ pitāmahaṃ = ṭhapeti DN-a.i.258); SN.iii.113 (mittato daheyya) AN.iv.239 (cittaṃ d. fix the mind on); Snp.825…

jāti →

pts

■ Instr. jātiyā (Snp.423) & jaccā (DN.ii.8; Ja.iii.395; Dhp.393); abl. jātiyā (SN.i.88) & jātito (by descent: DN.ii.8); loc. jātiyaṃ (Pv-a.10) & jātiyā (Pv-a.78).

  1. birth, rebirth, possibility of …

khitta →

pts

thrown; cast, overthrown Dhp.34; rajo paṭivātaṃ kh˚, dirt thrown against the wind SN.i.13, SN.i.164 = Snp.662 = Dhp.125; Ja.iii.203; ratti-khittā sarā arrows shot in the night Dhp.304 = Ne.11; acchi …

laṅghi →

pts

Laṅghi (Laṅghī)

feminine

  1. a kind of deer (?) Ja.vi.537.
  2. doubtful of meaning & origin in phrase; laṅghī-pitāmahā at Ja.ii.363 = Ja.iii.226: “whose grandfather was a deer, or a jumper” (?); us …

laṅghī →

pts

Laṅghi (Laṅghī)

feminine

  1. a kind of deer (?) Ja.vi.537.
  2. doubtful of meaning & origin in phrase; laṅghī-pitāmahā at Ja.ii.363 = Ja.iii.226: “whose grandfather was a deer, or a jumper” (?); us …

mahant →

pts

…in cpd. pitāmaha (following a-decl.) (paternal) grandfather Pv-a.41; &…

papitāmaha →

pts

paternal great-grandfather Dāvs iii.29.

pa + pitāmaha

pitar →

pts

father
Cases: sg. nom. pitā SN.i.182; Dhp.43; Ja.v.379; Snp-a.423; acc. pitaraṃ Dhp.294; pituṃ Cp.ii.9#3; instr. pitarā Ja.iii.37, pitunā, petyā Ja.v.214; dat. gen. pitu MN.iii.176; …

yuga →

pts

  1. the yoke of a plough (usually) or a carriage Dhp-a.i.24 (yugaṃ gīvaṃ bādhati presses on the neck); Pv-a.127 (ratha˚); Sdhp.468 (of a carriage) Also at Snp.834 in phrase dhonena yugaṃ samāgamā w …