Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

punappunaṃ, 11 találat.

apara →

pts

…Vv-a.271; Pv-a.176 (= punappunaṃ).

  • -anta (aparanta) = aparaṃ, with anta in same function as in compounds vananta…

avijjā →

pts

…ye vajanti punappunaṃ… avijjāy’eva sā gati), Snp.730, Snp.1026, Snp.1033 (avijjāya nivuto loko); Dhp.243; Cnd.99; Pp.21;…

bahulī →

pts

…AN.i.6; Vism.267 (= punappunaṃ kata); -katatta (nt.) practice DN.ii.214; -kamma continuous practice, an act often repeated…

bāḷha →

pts

…(i.e. too often, C. punappunaṃ); Mil.407; Pv-a.274. Comparative bāḷhataraṃ in a higher degree even more, too much Vin.ii.270,…

jāti →

pts

…ye vajanti punappunaṃ… avijjāy’ eva sā gati Snp.729 7. as Nos. 1 + 2, which implies the whole series: atāri so…

lālappa →

pts

talking much, excited or empty talk, wailing Vb.100, Vb.138; Pts.i.38; Ne.29; Vb-a.104 (= punappunaṃ lapanaṃ). Lala(p)pana

fr. lālappati

nibbāna →

pts

…mā ḍayhittho punappunaṃ SN.i.188 vibhavañ ca bhavañ ca vippahāya vusitavā khīṇapunabbhavo sa bhikkhu Snp.514;…

paridīpita →

pts

…set ablaze Thig.200 (= punappunaṃ ādīpitatāya p. Thag-a.170), 2. explained made clear, illuminated Vism.58; Kvu-a.8 Sdhp.305.

pp. of…

payirupāsati →

pts

…(here defined by Bdhgh as “punappunaṃ upasankamati”)
ppr -upāsanto SN.v.67 = Iti.107; Pv-a.44; and upāsamāna Dhp-a.ii.32-aor….

puna →

pts

…Mhvs.12. doubled as punappunaṃ SN.i.174; Thag.531, Thag.532; Snp.728, Snp.1051; Dhp.117 Dhp.118, Dhp.325,…

ḍahati →

pts

…(mahārāga: mā ḍayhittho punappunaṃ) MN.ii.73; SN.iii.150 (mahāpaṭhavī ḍayhati vinassati na bhavati) esp. in ppr. ḍayhamāna consumed…