Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

rūpī, 51 találat.

rūpī →

bodhirasa

material, physical, having form

DN 2.24 sāmaññaphalasuttaṃ

ayaṃ kho me kāyo rūpī cātumahābhūtiko mātā-pettika-sambhavo odana-kummāsa-upacayo anicc'ucchādana-parimaddana-bhedana-viddhaṃsana-dhammo, idañ'ca pana me viññāṇaṃ ettha sitaṃ ettha paṭibaddhan'ti

arūpī →

bodhirasa

formless, shapeless, without material form

AN 10.15 appamādasuttaṃ

yāvatā, bhikkhave, sattā apadā vā dvipadā vā catuppadā vā bahuppadā vā rūpino vā arūpino vā saññino vā asaññino vā n'evasaññin'āsaññino vā, tathāgato tesaṃ aggamakkhāyati arahaṃ sammāsambuddho.

pārupitvā →

bodhirasa

having covered, having wrapped

DHPa 1.1.7 devadatta vatthu

ekassa paccekabuddhassa jātassaraṃ oruyha nhāyantassa tīre ṭhapitesu kāsāvesu cīvaraṃ thenetvā tesaṃ hatthīnaṃ gaman'āgamanamagge sattiṃ gahetvā sasīsaṃ pārupitvā nisīdati

rūpiyamaya →

bodhirasa

silver, made of silver

DN 2.4 mahāsudassanasuttaṃ

kusāvatiyā, ānanda, rājadhāniyā catunnaṃ vaṇṇānaṃ dvārāni ahesuṃ. ekaṃ dvāraṃ sovaṇṇamayaṃ, ekaṃ rūpiyamayaṃ, ekaṃ veḷuriyamayaṃ, ekaṃ phalikamayaṃ.

tappatirūpī →

bodhirasa

relevant to that, related to that, pertinent to that, suitable for that

MN 105 sunakkhattasuttaṃ

lok'āmis'ādhimuttassa kho, sunakkhatta, purisapuggalassa tappatirūpī c'eva kathā saṇṭhāti, tad'anudhammañ'ca anuvitakketi, anuvicāreti, tañ'ca purisaṃ bhajati, tena ca vittiṃ āpajjati

ambaṭṭha →

dppn

AmbaṭṭhaAmbaṭṭhamāṇava

A brahmin youth of the Ambaṭṭha clan who lived with his teacher, Pokkharasādi, at Ukkaṭṭha. He was learned in the three Vedas and the correlated branches of knowledge, includin …

kaṇha →

dppn

Kaṇha1

Son of Disā, a slave girl of Okkāka. He was called Kaṇha because he was black and, like a devil, spoke as soon as he was born. He was the ancestor of the Kaṇhāyanagotta. DN.i.93 Lat …

maddarūpi →

dppn

MaddarūpiKhuddarūpi

Daughter of Okkāka and wife of Kaṇha, ancestor of Ambaṭṭha. DN.i.96f.

okkāka →

dppn

A king, ancestor of the Sākyas and the Kolians.

In the Ambaṭṭha Sutta DN.i.92 it is stated that Okkāka, being fond of his queen and wishing to transfer the kingdom to her son, banished from the kingd …

rucī →

dppn

RucīRūpī

An upāsikā, held up as an example to others. AN.iv.347

anurūpikā →

ncped

conforming; suitable.

arūpin →

pts

adjective = arūpa; DN.i.31 (arūpī attā hoti: see DN-a.i.119), DN.i.195; DN.iii.111, DN.iii.139; Iti.87 (rūpino va arūpino va sattā).

a +…

deva →

pts

god, a divine being; usually in pl. devā the gods. As title attributed to any superhuman being or beings regarded to be in certain respects above the human level. Thus primarily (see 1a) …

dhamma →

pts

Dhamma1

masculine & rarely neuter constitution etc.

A. Definitions by Commentators

Bdhgh gives a fourfold meaning of the word dhamma (at DN-a.i.99; Dhp-a.i.22), viz. 1 guṇe ( …

indriya →

pts

…Pts.i.137; Pts.i.10 (pañca rūpīni; pañca arūpīni) at Ne.69; three groups of five (nos 1, 5, 10, 14, 15, 19) at DN.iii.239, cp. DN.iii.278;…

jina →

pts

conquering, victorious, often of the Buddha, “Victor”: jitā me pāpakā dhammā tasmâhaṃ Upaka jino ti Vin.i.8 = MN.i.171; Vin.v.217; Snp.379, Snp.697, Snp.989, Snp.996. magga˚ conqueror of the Path Snp. …

khandha →

pts

I. Crude meaning

bulk, massiveness (gross) substance.

  1. Esp. used
    1. of an elephant: the bulk of the body, i.e. its back SN.i.95 vāraṇassa Ja.iii.392; hatthi-khandha-vara-gata on th …

kāya →

pts

…with: ayaṃ… kāyo rūpī cātum(m)ahābhūtiko mātā-pettika-sambhavo odana-kummās’ upacayo etc. “this body has form (i.e. is…

mana(s) →

pts

…DN.i.34 (attā dibbo rūpī m. sabbanga-paccangī etc.), DN.i.77 (id.), DN.i.186 (id.); Vin.ii.185 (Koliya-putto kālaṃ kato…

mano →

pts

…DN.i.34 (attā dibbo rūpī m. sabbanga-paccangī etc.), DN.i.77 (id.), DN.i.186 (id.); Vin.ii.185 (Koliya-putto kālaṃ kato…

maññita →

pts

…the papañcitāni & sankhatāni) at Vb.390: asmi, ayam aham asmi, bhavissaṃ, na bhavissaṃ rūpī bhavissaṃ, arūpī bh., saññī bh.,…

niddhota →

pts

adjective washed, cleansed, purified Dāvs v.63 (˚rūpiya; cp. niddhanta).

nis + dhota; pp. of niddhovati

nivāseti →

pts

to dress oneself, to put on (the undergarment), to get clothed or dressed. Freq in ster. phrase “pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā patta- cīvaram ādāya…,” describing the setting out on his round of the bhi …

nāma →

pts

name.

  1. Literal. nom. nāmaṃ SN.i.39; Snp.808; Ja.ii.131; Mil.27; acc. nāmaṃ Pv-a.145 (likhi: he wrote her name)
    ■ nāmaṃ karoti to give a name Snp.344 Cnd.466 (n’ etaṃ nāmaṃ mātarā kataṃ on “ …

paridahati →

pts

to put round, put on, clothe Dhp.9 (fut. ˚dahessati); Ja.ii.197; Ja.v.434 (ger ˚dahitvā); Ja.vi.500; Pv.ii.1#18; Pv-a.76 (vatthāni), Pv-a.77, Pv-a.127 (˚dahissati for paridhassati Pv.ii.9#36, which …

paṭirūpa →

pts

adjective fit, proper, suitable, befitting, seeming DN.i.91; Vin.ii.166 (seyyā); MN.i.123; SN.i.214 SN.ii.194 (ap˚); Thig.341; Pv.ii.12#15; Ja.v.99; Pp.27; Dhp-a.iii.142; Pv-a.26, Pv-a.122 (= yutta …

pāti FIXME double →

pts

Pātī & Pāti

feminine a bowl, vessel, dish Vin.i.157 (avakkāra˚), Vin.i.352 (id.); Vin.ii.216 (id.); MN.i.25 (kaṃsa˚), MN.i.207; SN.ii.233; AN.iv.393 (suvaṇṇa˚, rūpiya˚ kaṃsa˚); Ja.i.347, Ja.i.501; Ja …

pātī →

pts

Pātī & Pāti

feminine a bowl, vessel, dish Vin.i.157 (avakkāra˚), Vin.i.352 (id.); Vin.ii.216 (id.); MN.i.25 (kaṃsa˚), MN.i.207; SN.ii.233; AN.iv.393 (suvaṇṇa˚, rūpiya˚ kaṃsa˚); Ja.i.347, Ja.i.501; Ja …

pāṭirūpika →

pts

adjective assuming a disguise, deceitful, false Snp.246.

fr. paṭirūpa, cp. paṭirūpaka

rajata →

pts

silver DN.i.5 (explained at DN-a.i.78 as a general name for all coins except gold: kahāpaṇas etc.); SN.i.92; Snp.962 (in simile explained at Mnd.478 as jātarūpa), Ja.v.50; Ja.v.416 (hema˚ gold & silv …

rumma →

pts

adjective miserable, dirty, poorly, in compounds -rūpin Ja.iv.387 (= lūkhavesa C.), with variant reading duma˚; and -vāsin poorly dressed Ja.iv.380.

put down (rightly) by Geiger, P.Gr. § 53 a …

ruppa →

pts

in ruppa-rūpakaṃ (nt.) Thig.394 is not clear. It refers to something which is not rūpa, yet pretends to be rūpa, i.e. a sham performance or show. Thus ruppa may correspond to *rūpya & with rūpaka …

rūpa →

pts

…etc.); Pts.i.79; Pts.ii.38 (rūpī rūpāni passatī ti vimokkho); Dhs.617, Dhs.653, Dhs.878; Tikp.28. 2. (metaphysically) as the representative…

rūpika →

pts

adjective having shape; neg. ; formless Sdhp.236 (rūp’ ârūpika).

fr. rūpa

rūpin →

pts

…D 2 a), cp. combination rūpī arūpī saññī asaññī nevasaññinâsaññī Cnd.617 and similarly Iti.87 = Mil.217
■ DN.i.34 (attā…

rūpiya →

pts

Rūpiya1

neuter silver Vin.iii.239 (here collectively for any transactions in “specie,” as explained by C. p. 240: rūpiyaṃ nāma satthu-vaṇṇo kahāpaṇo lohamāsako dārumāsako jatumāsako; i.e. …

saññā →

pts

saññāyo and saññā-e.g. MN.i.108)

  1. sense, consciousness, perception, being the third khandha Vin.i.13; MN.i.300; SN.iii.3 sq.; Dhs.40 Dhs.58, Dhs.61, Dhs.113; Vb-a.42.
  2. sense, perception, discer …

su →

pts

Su1

indeclinable a part. of exclamation “shoo!”; usually repeated su su Ja.ii.250; Ja.vi.165 (of the hissing of a snake); Thag-a.110 (scaring somebody away), Thag-a.305 (sound of puffi …

vimokha →

pts

…are: the condition of rūpī, arūpa-saññī, recognition of subha, realization of ākāsānañc’āyatana, of…

vimokkha →

pts

…are: the condition of rūpī, arūpa-saññī, recognition of subha, realization of ākāsānañc’āyatana, of…

vīra →

pts

manly, mighty, heroic; a hero SN.i.137; Snp.44 Snp.165 (not dhīra), Snp.642, Snp.1096, Snp.1102; Thag.736 (nara˚ hero) Cnd.609; Dhp-a.iv.225
mahā˚; a hero SN.i.110, SN.i.193 SN.iii.83 (of the …

bhedana →

bodhirasa

(of body) injury, fracture, breakage

DHP 138 daṇḍavaggo

vedanaṃ pharusaṃ jāniṃ, sarīrassa ca bhedanaṃ, garukaṃ vā'pi ābādhaṃ, cittakkhepañ'ca pāpuṇe.

DN 2.24 sāmaññaphalasuttaṃ

ayaṃ kho me kāyo rūpī cātumahābhūtiko mātā-pettika-sambhavo odana-kummāsa-upacayo anicc'ucchādana-parimaddana-bhedana-viddhaṃsana-dhammo, idañ'ca pana me viññāṇaṃ ettha sitaṃ ettha paṭibaddhan'ti

ucchādana →

bodhirasa

chafing, rubbing away, abrasion, erosion

DN 2.24 sāmaññaphalasuttaṃ

ayaṃ kho me kāyo rūpī cātumahābhūtiko mātā-pettika-sambhavo odana-kummāsa-upacayo anicc'ucchādana-parimaddana-bhedana-viddhaṃsana-dhammo, idañ'ca pana me viññāṇaṃ ettha sitaṃ ettha paṭibaddhan'ti

viddhaṃsana →

bodhirasa

destruction, falling apart

DN 2.24 sāmaññaphalasuttaṃ

ayaṃ kho me kāyo rūpī cātumahābhūtiko mātā-pettika-sambhavo odana-kummāsa-upacayo anicc'ucchādana-parimaddana-bhedana-viddhaṃsana-dhammo, idañ'ca pana me viññāṇaṃ ettha sitaṃ ettha paṭibaddhan'ti

cātumahābhūtika →

bodhirasa

composed of four primary elements

DN 2.24 sāmaññaphalasuttaṃ

ayaṃ kho me kāyo rūpī cātumahābhūtiko mātā-pettika-sambhavo odana-kummāsa-upacayo anicc'ucchādana-parimaddana-bhedana-viddhaṃsana-dhammo, idañ'ca pana me viññāṇaṃ ettha sitaṃ ettha paṭibaddhan'ti

sita →

bodhirasa

dependent on, contingent on, because of

DN 2.24 sāmaññaphalasuttaṃ

ayaṃ kho me kāyo rūpī cātumahābhūtiko mātā-pettika-sambhavo odana-kummāsa-upacayo anicc'ucchādana-parimaddana-bhedana-viddhaṃsana-dhammo, idañ'ca pana me viññāṇaṃ ettha sitaṃ ettha paṭibaddhan'ti

SNP 46 pasūrasuttaṃ aṭṭhakavaggo 8

te vādakāmā parisaṃ vigayha, bālaṃ dahantī mithu aññamaññaṃ, vadanti te añña-sitā kathojjaṃ, pasaṃsakāmā kusalā vadānā.

pettika →

bodhirasa

paternal, father

DN 2.24 sāmaññaphalasuttaṃ

ayaṃ kho me kāyo rūpī cātumahābhūtiko mātā-pettika-sambhavo odana-kummāsa-upacayo anicc'ucchādana-parimaddana-bhedana-viddhaṃsana-dhammo, idañ'ca pana me viññāṇaṃ ettha sitaṃ ettha paṭibaddhan'ti

paṭibaddha →

bodhirasa

connected (to), bound (to), tied up (with), supported (by), dependent (on), lit. bound (onto)

DN 2.24 sāmaññaphalasuttaṃ

ayaṃ kho me kāyo rūpī cātumahābhūtiko mātā-pettika-sambhavo odana-kummāsa-upacayo anicc'ucchādana-parimaddana-bhedana-viddhaṃsana-dhammo, idañ'ca pana me viññāṇaṃ ettha sitaṃ ettha paṭibaddhan'ti

parimaddana →

bodhirasa

rubbing, erosion

DN 2.24 sāmaññaphalasuttaṃ

ayaṃ kho me kāyo rūpī cātumahābhūtiko mātā-pettika-sambhavo odana-kummāsa-upacayo anicc'ucchādana-parimaddana-bhedana-viddhaṃsana-dhammo, idañ'ca pana me viññāṇaṃ ettha sitaṃ ettha paṭibaddhan'ti

odanakummāsa →

bodhirasa

foodstuff, lit. rice and sour gruel

DN 2.24 sāmaññaphalasuttaṃ

ayaṃ kho me kāyo rūpī cātu-mahābhūtiko mātā-pettika-sambhavo odanakummāsa-upacayo anicc'ucchādana-parimaddana-bhedana-viddhaṃsana-dhammo, idañ'ca pana me viññāṇaṃ ettha sitaṃ ettha paṭibaddhan'ti

mahā →

bodhirasa

great, large, powerful, grand, vast, extensive

DN 2.24 sāmaññaphalasuttaṃ

ayaṃ kho me kāyo rūpī cātu-mahā-bhūtiko mātā-pettika-sambhavo odana-kummāsa-upacayo anicc'ucchādana-parimaddana-bhedana-viddhaṃsana-dhammo, idañ'ca pana me viññāṇaṃ ettha sitaṃ ettha paṭibaddhan'ti

UD 45 uposathasuttaṃ

puna caparaṃ, bhikkhave, yā kāci mahā-nadiyo, seyyathidaṃ gaṅgā yamunā aciravatī sarabhū mahī, tā mahāsamuddaṃ patvā jahanti purimāni nāmagottāni, mahāsamuddo'tveva saṅkhaṃ gacchanti