Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

ruppana, 5 találat.

ruppana →

pts

…Dhs-a.303 (rūp’ ādīhi ruppana-bhāva-dīpana); Vb-a.4 (ruppan’ aṭṭhena rūpaṃ in expln of passage SN.iii.86 (mentioned…

namana →

pts

…term constructed by Bdhgh. from nāma, cp. ruppana-rūpa

nāma →

pts

…namanaṭṭhena ca nāmaṃ ruppanaṭṭhena rūpaṃ. Cp. DN.i.223; DN.ii.32, DN.ii.34, DN.ii.56, DN.ii.62; SN.i.12 (taṇhā nrūpe), SN.i.23…

ruppati →

pts

…under rūpa (A). See also; ruppana.

rup = lup, one of the rare cases of P. r. representing a Sk. 1., whereas the opposite is…

rūpa →

pts

…e.g. “ruppanato rūpaṃ” Vism.588; “ruppan’ aṭṭhena r.” Vb-a.3; “rūpa-rūpaṃ ruppana sabhāvena…