Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

sabbadhi, 3 találat.

sabba →

pts

…always Iti.36. 4. sabbadhi (fr. Sk *sarvadha = vic̦vadha, Weber, Ind. Str. iii.392) everywhere, in every respect…

te →

pts

…Ne.63 (tedhātuke vimutti sabbadhi vippamutta), Ne.82; cp. Kv.605;

  • -piṭaka versed in the three piṭakas (see…

tiriyaṃ →

pts

uddhaṃ adho tiriyaṃ sabbadhi “in all directions whatever” DN.i.251 = AN.ii.129; similarly uddhaṃ adho t. vâpi majjhe Snp.1055; with…