Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

tanuyā, 4 találat.

tanuya →

ncped

little; few.

tanuya →

pts

…son Mhvs.vii.28. pl. tanuyā [= Sk. tanayau] son & daughter SN.i.7.

at SN.i.7, variant reading tanaya, cp. BSk. tanuja…

tanaya →

pts

…son Mhvs.vii.28. pl. tanuyā [= Sk. tanayau] son & daughter SN.i.7.

at SN.i.7, variant reading tanaya, cp. BSk. tanuja…

yānikata →

pts

made a habit of, indulged in, acquired, mastered (cp. expln Pts.i.172 “yattha yattha ākankhati tattha tattha vasippatto hoti balappatto etc.”). The expression is to be compared with *yatānu …