Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

te˚, 7 találat.

ante →

pts

…lodges or lives with his master or teacher, a pupil Vin.i.60; Vin.iii.25; SN.i.180; SN.iv.136; Ja.i.166; Ja.ii.278; Ja.iii.83, Ja.iii.463;…

bhūmaka →

pts

…& mahā˚;* Vb.340 te˚; in 3 planes Snp-a.4 (of the 5 Khandhas), Snp-a.510 (˚vaṭṭa); Dhp-a.i.36 (kusala),…

bhūmika →

pts

…& mahā˚;* Vb.340 te˚; in 3 planes Snp-a.4 (of the 5 Khandhas), Snp-a.510 (˚vaṭṭa); Dhp-a.i.36 (kusala),…

te →

pts

…DN.i.238; AN.i.163; also as tevijjaka (n.) DN.i.88, DN.i.107, DN.i.119 2. buddhistic: Vin.ii.161; MN.i.482; SN.i.194; AN.i.167 = Iti.100;…

vijja →

pts

…nakkhatta˚ etc. (referring to the lower arts condemned as heretic: vijjā c.) SN.iii.239 te˚; possessed of threefold wisdom: see…

vāsaka →

pts

Bārāṇasi˚; living in Benares Ja.iii.49. See also ante˚.

fr. vāsa2

vāsika →

pts

Bārāṇasi˚; living in Benares Ja.iii.49. See also ante˚.

fr. vāsa2