Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

ucchu, 15 találat.

ucchu →

ncped

sugarcane; the stem of the sugarcane.

ucchu →

pts

sugar-cane Vin.iv.35; AN.iii.76; AN.iv.279; Mil.46; Dhp-a.iv.199 (˚ūnaṃ yanta sugar-cane mill), Pv-a.257, Pv-a.260; Vv-a.124.

-agga (ucch˚) top of s. c. Vism.172. *-[khaṇḍik …

bīja →

pts

…SN.iv.315; AN.i.32 (ucchu˚), AN.i.135, AN.i.223, AN.i.229, AN.i.239; AN.iii.404; AN.iv.237, AN.v.213 (ucchu˚); Snp.77 (saddhā bījaṃ…

gaṇṭhikā →

pts

…sugar cane: see ucchu.

  • -kāsāva a yellow robe which was to be tied (or which had a block?)…

kalāpa →

pts

…Pv-a.257, Pv-a.260 (ucchu˚), Pv-a.272 (veḷu˚); Pv-a.46 (kesā), Pv-a.142 (mora-piñja˚) 2. a quiver Vin.ii.192; Iti.68; Ja.vi.236;…

khaṇḍikā →

pts

broken bit, a stick, in ucchu˚ Vv.33#26 (= ucchu-yaṭṭhi Dhp-a.iii.315).

fr. khaṇḍa

laṭṭhi →

pts

…stick of sugar cane (ucchu˚) Pv-a.257. 3. sprout of a plant, offshoot Ja.iii.161 (in simile); usually -˚, as in aṅga˚; sprout…

patta →

pts

…Vin.i.246 (+ puppharasa & ucchurasa);

Ved. patra, to *pet as in patati (q.v. &…

phāṇita →

pts

…cane, raw sugar, molasses (ucchu-rasaṃ gahetvā kataphāṇitaṃ Vv-a.180) Vin.ii.177; DN.i.141; Vv.35#25; Vv.40#4 Ja.i.33, Ja.i.120,…

puṭa →

pts

…viands a pocket, basket: ucchu˚; basket for sugar Ja.iv.363 paṇṇa˚; leaf-basket Pv-a.168; phala˚; fruit basket Ja.iv.436 =…

pūga →

pts

…betel-palm, betel nut tree Ja.v.37 (˚rukkha-ppamāṇaṃ ucchu-vanaṃ).

Class. Sk. pūga

rasa →

pts

…in the foll. combinations: ucchu˚; of sugar cane, extract of sugar cane syrup Vin.i.246; Vv-a.180; patta˚ & puppha˚; of leaf & flower…

tila →

pts

…Ja.ii.352; Vism.489 (ucchu˚); Dhp-a.i.79; Pv-a.47 (tilāni pīḷetvā telavaṇijjaṃ karoti).

yanta →

pts

…Mil.166; usually as ucchu-yanta Ja.i.25, Ja.i.339 (˚yante gaṇṭhikā), cp. ucchūnaṃ yanta Dhp-a.iv.199
tela-yanta

yaṭṭhi →

pts

…stalk (of a plant), cane in ucchu˚; sugarstick sugar-cane Dhp-a.iii.315 (= ucchu-khaṇḍika at Vv.33#26); Dhp-a.iv.199. 3. a measure of…