Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

ukkūla, 10 találat.

ukkūla →

pts

adjective sloping up, steep, high (opp. vikkūla) AN.i.35 sq.; Vism.153 (nadi); Snp-a.42. Cp. utkūlanikūla-sama Lal.340.

ud + kūla

niraya →

dppn

Hell. The Saṃyutta and Aṅguttara Nikāyas and the Sutta Nipāta contain a list of hells: Abbuda, Nirabbuda, Ababa, Aṭaṭa, Ahaha, Kumuda, Sogandhika, Uppala, Puṇḍarīka, Paduma. SN.i.149 AN.v.173 Snp.p.12 …

kukkula →

ncped

  1. hot ashes, embers; burning chaff.
  2. (mfn.) burning hot; like hot ashes

kukkuḷa →

ncped

  1. hot ashes, embers; burning chaff.
  2. (mfn.) burning hot; like hot ashes

kukkuḷaniraya →

ncped

the kukkuḷa hell

ukkūlavikūla →

ncped

rising and descending; high and low; uneven.

kukkuḷa →

pts

hot ashes, embers SN.iii.177; Ja.ii.134; Kv.208 cf. trans. 127; with ref. to Purgatory SN.i.209; Ja.v.143 (˚nāma Niraya); Sdhp.194; Pgdp.24.

  • -vassa a shower of hot ashes Ja.i.73 …

thala →

pts

…at Snp.30 (Snp-a.42 = ukkūla) Dhp.98; Iti.66 = SN.i.100 (megho thalaṃ ninnañ ca pūreti) Pv-a.29 (= unnatapadesa). As dry land, terra…

uṇha →

pts

adjective noun hot, as adj only in phrase uṇhaṃ lohitaṃ chaḍḍeti to spill hot blood, i.e. to kill oneself Dhp-a.i.95; otherwise in compounds abs. only as nt. “heat” & always in contrast to sītaṃ “c …

vikūla →

pts

…expect ni˚; for vi˚; as in BSk. (see ukkūla).

vi + kūla