Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

vacchati, 6 találat.

vacchati →

pts

is fut. of vasati to dwell.

anupavecchati →

pts

…supply Vin.i.221 (˚pavacchati); DN.i.74 (= pavesati DN-a.i.218); DN-a.ii.78; MN.i.446 MN.iii.133; AN.ii.64; AN.iii.26 (variant reading…

parivaccha →

pts

…is abstr. from pariyatta (*pariyatya), with va for ya as in pavacchati pavecchati = Sk. prayacchati.

formation…

pavacchati →

pts

see *anu*˚, & cp.; pavecchati.

Sk. prayacchati

pavecchati →

pts

…Ja.iii.12 (variant reading pavacchati), Ja.iii.172; Ja.iv.363, Ja.vi.502, Ja.vi.587 (vuṭṭhi-dhāraṃ pavecchanto devo pāvassi tāvade;…

vasati →

pts

…Pv-a.12; and (older) vacchati [= Sk. vatsyati] Vin.i.60; Thig.294; Ja.iv.217; 1st sg. vacchāmi Ja.v.467…