Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

vehāsa, 13 találat.

vehāsa →

pts

…“in the air”) acc. vehāsaṃ DN.iii.27; SN.v.283; Vin.iii.105; Vv-a.78 & loc.; vehāse Vin.i.320.

uparivehāsakutī →

ncped

hut with its top story open to the air (?)

agha →

pts

…Vv.16#1 (aghasi gama, loc. vehāsaṃ gama Vv-a.78); Ja.iv.154; Dhs.638 (+ aghagata) Vb.84 (id.).

  • -gata going through or…

gama →

pts

…aghasi˚ id. Vv.16#1 (= vehāsaṃ Vv-a.78); nabhasi˚ going on clouds Snp.687; nibbāna leading to N. SN.v.11; dūraṃ˚ going far,…

ghaṭṭa →

pts

…also at Vin.iv.46 in def. of vehāsa-kuṭī (a cell or hut with air, i.e., spacious, airy) as majjhimassa purisassa a-sīsa-ghaṭṭā “so…

kumbhaṇḍa →

pts

…Asuras SN.ii.258 (k˚ puriso vehāsaṃ gacchanto); Ja.i.204; Ja.iii.147 (with def.); Mil.267; Dhp-a.i.280; Pgdp.60. 2. nt. a kind of gourd…

kuṭī →

pts

…(on vehāsa-kuṭī see vehāsa Vin.iv.46); Snp.18, Snp.19; Pv.ii.2#8; Vv-a.188, Vv-a.256 (cīvara˚ a cloak as tent). See…

maṃsa →

pts

…Vin.iii.105 (˚ṃ vehāsaṃ gacchantiṃ addasaṃ); MN.i.143; AN.iii.97; Mil.280 Vism.195, Vism.252, Vism.468; Dhp-a.i.164;…

upari →

pts

…flying Ja.iii.454

  • -vehāsa high in the air (˚-), in ˚kuṭī a lofty or open air chamber, or a room in the upper…

vehāsaya →

pts

occurs only in acc. (= loc.) vehāsayaṃ, equal to vihāyasaṃ at Ja.iv.471.

= vehāyasa with metathesis y → s

vihāyasa →

pts

…Mhvs.12, Mhvs.10 & -yasaṃ id. Ja.iv.47. Cp. vehāyasa & vehāsa.

cp. Sk. viha & vihāyasa

ḷīyati →

pts

…as “ākāsa-gamana.” Similarly at Dhtm.586 as “vehāsa-gamana.”

ṭha →

pts

…a k.), kūṭa˚ (immovable) gaha˚ (founding a house, householder), dhamma˚, nava˚ vehāsa˚ (= vihan-ga)
■ (n.) a stand i.e. a…