Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

vibhāga, 11 találat.

vibhāga →

pts

distribution, division; detailing, classification Ja.iv.361 Vism.494; Vb-a.83; Thag-a.100; Vv-a.37; Pv-a.122-attha˚ detailing of meaning Vism.569; dhātu˚; distribution of relics Vv-a.297; Pv- …

dhamma →

pts

…AN.iii.86 sq.;

  • -saṃvibhāga sharing out or distribution of the Dh., i.e. spiritual gifts Iti.98 (opp. āmisa˚…

dhātu →

pts

…sq., SN.iv.284;

  • -vibhāga distribution of relics Vv-a.297; Pv-a.212.

Sk. dhātu to dadhāti, Idg. *dhé, cp….

dāna →

pts

…Dhp-a.iii.19

  • -saṁvibhāga liberal spending of alms DN.iii.145 DN.iii.169 AN.i.150 AN.i.226 AN.iii.53 AN.iii.313; AN.v.331 Iti.19…

pada →

pts

…components Vv-a.326.

pavibhajati →

pts

…(˚bhajja ger.).

pa + vi + bhaj. Cp. Class Sk. pravibhāga division, distribution

saṃvibhāga →

pts

…(of gifts) Ja.v.331; Vism.306.

saṃ + vibhāga

saṃvibhāgin →

pts

adjective generous, open-handed SN.i.43 = Ja.iv.110; Ja.v.397 (a˚); Mil.207.

fr. saṃvibhāga

vibhaṅga →

pts

…(+ vicaya; C. explains as vibhāga); Mhvs.30, Mhvs.87 (dhātu˚ distribution of relics); Snp-a.422 (contrasted with…

yoga →

pts

…Pts.ii.81, and Iti.50). -vibhāga dividing (division) of the relation (in grammar: to yoga 2) Snp-a.266.

Vedic yoga, see…

yāca →

pts

…yāca-yoga dāna-saṃvibhāga-rata to denote great love of liberality, e.g. at AN.i.226; AN.ii.66; AN.iii.313. See also AN.iii.53,…