Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

vibhūti, 6 találat.

vibhūti →

pts

  1. [cp. vibhūta 2] destruction, ruin Thag.1018 (˚nandin = malign).
  2. [cp vibhava 1] splendour, majesty, glory Ja.v.305; Pv-a.133 (dāna˚), Pv-a.216 (rāja˚).

fr. vi + bhavati

rājan →

pts

…Vb-a.501 (in simile).

  • -vibhūti royal splendour or dignity Pv-a.216, Pv-a.279.
  • -haṃsa “royal…

rājā →

pts

…Vb-a.501 (in simile).

  • -vibhūti royal splendour or dignity Pv-a.216, Pv-a.279.
  • -haṃsa “royal…

vebhūtika →

pts

…i.e. pisuṇaṃ Vv-a.347).

fr. vibhūti 1

vebhūtiya →

pts

…i.e. pisuṇaṃ Vv-a.347).

fr. vibhūti 1

vibhūsā →

pts

…“dexterity,” hardly correct. Should we read “vibhūti”?).

vi + bhūsā